จุฬาฯเปิดตัวโครงการจุฬาฯอารีบูรณาการศาสตร์ทุกสาขารองรับสังคมสูงวัย

ลบ แก้ไข
จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ "จุฬาฯอารี" 
บูรณาการศาสตร์ทุกสาขารองรับสังคมสูงวัย
จุฬาฯเปิดตัวโครงการจุฬาฯ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแถลงข่าวโครงการ“ โครงการจุฬาฯอารี”  โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ระดมคณาจารย์ในศาสตร์สาขาต่างๆ รวมองค์ความรู้เพื่อผู้สูงอายุในสังคมเมือง
 
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหน้าที่หลักในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้และรับใช้สังคม ได้ดำเนินการโครงการ “จุฬาอารี” (Chulalongkorn University Platform for Ageing Research Innovation : Chula ARi) ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการ  สหศาสตร์ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โครงการนี้เป็นการรวมคณาจารย์จุฬาฯ ในสาขาต่างๆ ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงวัยมาผนึกความร่วมมือกัน รวมทั้งร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ   ที่อยู่อาศัย ฯลฯ โดยเน้นที่ผู้สูงวัยในสังคมเมือง เริ่มจากในกรุงเทพมหานคร การดำเนินโครงการในระยะแรกใช้เวลา 3 ปี  ความคาดหวังต่อโครงการนี้อยากเห็นองค์ความรู้จากจุฬาฯ ได้มีโอกาสนำไปใช้จริง และเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมในวงกว้างต่อไป 

รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าองค์ความรู้ทางด้านผู้สูงอายุในปัจจุบันมีอยู่พอสมควร แต่ยังขาดการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะ “ขึ้นหิ้ง”  นอกจากนี้คนไทยยังขาดความตระหนักในเรื่องสังคม   สูงวัย คนในวัยหนุ่มสาวยังขาดการเตรียมการที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างยิ่ง จุฬาฯจะเข้าไปช่วยในเรื่ององค์ความรู้และการสร้างระบบในการเตรียมการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจที่มั่นคง   สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ  การอยู่ร่วมกันในสังคม  สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การนำนวัตกรรมต่างๆเข้าไปช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นนวัตกรรมที่เหมาะกับสังคมไทย และลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่าย  โครงการจุฬาอารียังได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมกิจการผู้สูงอายุในการทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทของชาติ โดยระดมความคิดของนักวิชาการ นักวางแผน และผู้ปฏิบัติ นำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าว