สภาคณาจารย์ฯสวนสุนันทาถกเข้มประเด็นแผนยุทธศาสตร์

ลบ แก้ไข

สภาคณาจารย์ฯ สวนสุนันทา ถกเข้มประเด็นแผนยุทธศาสตร์ 
สภาคณาจารย์ฯสวนสุนันทาถก
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีพ.ศ.2561-2564 ณ โรงแรมปาล์มมาลีบีช รีสอร์ท

โดยที่ประชุมได้กำหนดให้ผู้แทนของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อร่วมกันพิจารณาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ควรทำการสื่อสารในรูปแบบ two way communication และคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม ได้กำหนดจัดเสวนาให้กับประชาคมสวนสุนันทา เรื่องกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้ไม่ตกเทรนด์ยุค 4.0 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมปาล์มมาลีบีช รีสอร์ท โดยฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สภาคณาจารย์ฯสวนสุนันทาถก


สภาคณาจารย์ฯสวนสุนันทาถก
 

อรวรรณ สุขมา : รายงาน