กรรมการส่งเสริมฯสวนสุนันทามอบทุนนักศึกษาเรียนดี-ขาดแคลน

ลบ แก้ไข
คณะกรรมการส่งเสริมฯ สวนสุนันทา มอบทุนนักศึกษาเรียนดี-ขาดแคลน

กรรมการส่งเสริมฯสวนสุนัน

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มอบทุนการศึกษา 200,000 บาทแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบรอบ 80 ปี

การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมสายสัมพันธ์ศิษย์เก่า : ราตรีสีสัน สายสัมพันธ์ลูกพระนาง ครั้งที่ 1 โดย ดร.นิคม มากรุ่งแจ้ง รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ ร่วมงานและมอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบรอบ 80 ปี

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อส่งต่อให้กับนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

ติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา