เปิดให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เปิดให้ทุนสนับสนุนผู้ประ

มอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

1. ผู้มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุนได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานี้ เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง
 3. ทุนสนับสนุนที่จะให้ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ทุนมูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น -ห้าพันบาทถ้วน)
 4. การคัดเลือกให้ได้รับทุนของคณะกรรมการมูลนิธิให้ถือเป็นที่สุด
 5. การยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อขอรับทุนฯ ประกอบด้วย
 5.1 แบบขอรับทุนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยฯ ซึ่งกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงแผ่น CD
 5.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสำเนาสมุดประจำตัวครู (ร.8 ข) หรือใบแต่งตั้งครู
 5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
 5.4 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 5.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 5.6 หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก
 5.7 หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่อนุญาตให้ลาศึกษาต่อ
 5.8 เค้าโครงร่างงานวิจัย (Proposal) ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่หรือตำแหน่ง และได้ผ่านการอนุมัติหัวข้องานวิจัยแล้ว พร้อมลงแผ่น CD

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนสนับสนุนฯ ได้ที่ www.otep.go.th และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสวัสดิการครูกลุ่มกองทุนและมูลนิธิ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. อาคารสถานพยาบาล สกสค. ชั้น 4ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2 3560104

สถานที่ติดต่อขอรับทุน
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นแบบขอรับทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยฯ ได้ที่สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร อาคารองค์การค้าของ สกสค. ชั้น 5ถนนเพชรบุรี ซอย 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2 2151630 - 31
- ส่วนภูมิภาค ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นแบบขอรับทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยฯ ได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่

ระยะเวลาในการขอรับแบบและยื่นสมัคร
ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยฯแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของ “มูลนิธิทวี บุณยเกตุ” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่14 กรกฎาคม 2561

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ส่งแบบขอรับทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยฯ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ไม่เกินวันที่ 30 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะพิจารณาแบบขอรับทุนสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยฯ ที่มีเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น และขอสงวนสิทธิไม่ส่งเอกสารคืน

ที่มาhttp://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=2598
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 มิ.ย. 61 22:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 703 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 703 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง