มทร.ธัญบุรีจับมือวว.ผลิตบัณฑิตระดับโท-เอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลบ แก้ไข
มทร.ธัญบุรี จับมือ วว. ผลิตบัณฑิตระดับโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มทร.ธัญบุรีจับมือวว.ผลิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก เปิดเผยว่า ในระยะแรกเริ่มโครงการโดย ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น วว. และบริษัทต่าง ๆ เพื่อใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาประเทศ จึงได้มอบหมายให้เข้าร่วมโครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 และทำการรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยการกำกับดูแล ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และแนะนำการทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้ ร่วมทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานมีบทบาทร่วมการจัดหาสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีให้พร้อมสำหรับดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งสองฝ่ายจัดเตรียมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในต่างประเทศ และ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังได้มอบแนวทางความร่วมมือที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ผู้สอน บุคลากร และการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะขั้นสูงเข้าสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศร่วมกัน

ปัจจุบันทาง มทร.ธัญบุรี มีสาขาวิชาที่เข้าร่วม ได้แก่ สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม ชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ วิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาปริญญาโทและเอก เข้าร่วมโครงการ 25 คน ซึ่งนักศึกษาได้รับทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา หรืองานวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ ยกตัวอย่างงานวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่าง วว. และ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การเตรียมโคพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนที่ไม่มีการเย็นตัวยิ่งยวด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (มทร.ธัญบุรี) ดร.ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น (วว.) และนางสาวปริยากร พลศรีเมือง (นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเคมีประยุกต์) รางวัลที่ได้รับOutstanding Research Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2560 เรื่อง “ศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดดอกบัวหลวง” ใช้งบประมาณมทร.ธัญบุรี ปี 2560 โดยผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล (มทร.ธัญบุรี) และคณะฯ ร่วมกับ ดร.กฤติยา ทิสยากร (วว.) ซึ่งในอนาคตทาง มทร.ธัญบุรี และ วว. นำงานวิจัยมาต่อยอดในรูปแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อประยุกต์ในการพัฒนาประเทศต่อไป
...
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ค. 61 20:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,021 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,021 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement