สวนสุนันทาเดินหน้าพัฒนาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

ลบ แก้ไข
สวนสุนันทาเดินหน้าพัฒนาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
สวนสุนันทาเดินหน้าพัฒนาศ

ในวันที่ 5 – 6 กรกฏาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานครปฐม ได้เข้าร่วมโครงการทิศทางการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์การศึกษา และบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางในการบริหารจัดการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระยะ 5 ปี” ให้แก่ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ทั้ง 4 ศูนย์ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสงคราม) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานฯ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.กมล รอดคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ โรงแรมสปิงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

......................
ที่มา 
Narumon Srecharoen