ประจิน..ชมธัญบุรีสร้างคน-นวัตกรรมตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0

ลบ แก้ไข
‘ประจิน’ ชม ธัญบุรี สร้างคน-นวัตกรรม ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
 ประจิน..ชมธัญบุรีสร้างคน

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานงานวิชาการประจำปี 2561 ‘นวัตกรรมสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี’ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าการสร้างกำลังคนให้สามารถทำงานและมีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษา แต่ มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นประเด็นที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขณะเดียว มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการผลักดันนโยบายรัฐ

ประจิน..ชมธัญบุรีสร้างคน

 “มทร.ธัญบุรี มีความชัดเจนหลายภารกิจทั้งการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ทักทักษะความรู้เพื่อไปทำงาน รับใช้สังคมและประเทศชาติ และมีงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หลายผลงานทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและประเทศ ที่สามารถไปแข่งขันระดับนานาชาติได้ มีหลายกิจกรรมและโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม ที่ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนา ถือว่ามีความชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงเรื่องการรักษาวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก มทร.ธัญบุรี เปรียบเสมือนองค์กรผู้นำในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ต้องช่วยกันรักษาและจรรโลงไว้” พล.อ.อ.ประจินกล่าวและว่าการจัดงานวิชาการฯ นับเป็นความก้าวหน้าที่น่าชื่นชม เป็นการเปิดแนวคิดและโลกทัศน์แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและร่วมกันพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
ประจิน..ชมธัญบุรีสร้างคน

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ทิศทาง มทร.ธัญบุรี ในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังคน สร้างนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านเทคโนโลยีระบบรางสำหรับการจัดการเรียนการสอนเรื่องรถไฟความเร็วสูงและออกแบบรางรถไฟ
มหาวิทยาลัย Aachen ประเทศเยอรมนี ในการส่งอาจารย์ไปอบรมในการเป็นไทยไมซ์เตอร์ทุกปิดภาคเรียน และมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสำหรับร่วมกันวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ล่าสุดได้