15ทุนเรียนต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง-เทคนิคและวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก

ลบ แก้ไข
15ทุนเรียนต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง-เทคนิคและวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก
15ทุนเรียนต่อในสถาบันการ

รัฐบาลโมร็อกโกโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรร) ได้จัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโกให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง เทคนิค และวิชาชีพของรัฐในโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ดังมีรายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชาตามรายการที่กำหนด
2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก กรณีผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศส จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่สถาบันภาษา ณ กรุงราบัต
3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาอิสลามและอักษรศาสตร์ 
(ภาควิชาเอกภาษาอาหรับ) ต้องมีความรู้ภาษาอาหรับในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นหลัก
4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ) ต่อเดือน ทั้งนี้ ในปีใดที่สอบไม่ผ่าน ทุนจะถูกระงับจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาต่อไป
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. ระดับปริญญาตรี
1) ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2560 หรือ 2561 และมีผลการเรียนในระดับดีมาก ดี หรือพอใช้
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 19-23 ปี ในปีที่สมัคร
3) คุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้สมัครขอรับทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชา ในแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ตลอดจนสาขาวิชา ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amci.net.ma/repf.pdf
2. ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาที่กำหนด
3. ระดับปริญญาเอก
1) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนด
2) ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma
 
 
กำหนดการคัดเลือกของนักเรียนจากประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร วันที่ 19 – 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (สถานที่สอบในกรุงเทพ ฯ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ที่ครบถ้วนตามที่ฝ่ายโมร็อกโกกำหนด ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ถึงกระทรวงการต่างประเทศ
 
การเปิดรับใบสมัคร
ผู้สนใจสมัครรับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ อาคาร กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (ทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
**หมายเหตุ** การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ต้องจัดส่งเป็นแบบบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยเอกสารจะต้องไปถึงกระทรวงศึกษาธิการภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา สาขาวิชาที่เปิดสอน เงื่อนไขการเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา และรายละเอียดอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.amci.ma / www.essup.gov.ma / www.men.gov.ma และ www.ofppt.ma
.....................................................
ที่มาสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 61 20:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,997 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,997 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement