204ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยเปิดให้นิสิตนักศึกษา

ลบ แก้ไข


204 ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยเปิดให้นิสิต นักศึกษา
204ทุนมูลนิธิเทสโก้เพื่อ

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนสนับสนุนช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นํา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจัดให้ได้รับการเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นํา และจัดการฝึกงานเพื่อนําความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง อันจะมีผลให้นิสิต นักศึกษาประสบความสําเร็จในด้านการศึกษา และสามารถ ออกไปปฏิบัติงานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โอกาสในการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับอุดมศึกษา 2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการทํางาน

ในปีการศึกษา 2561 มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยได้จัดสรรทุนการศึกษา จํานวน 204 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนใหม่ ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 100 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 จํานวน 104 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท

โดยมีรายละเอียดการให้ทุน ดังนี้
จํานวนทุนจัดสรร 204 ทุน
เดิม
ชั้นปีที่ 4 จํานวน 104 ทุนๆละ 15,000 บาท ใหม่ ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร์) จํานวน 100 ทุนๆ ละ 15,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 เฉพาะสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่กําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่กําหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนใหม่
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามที่กําหนด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นปีที่ 2 (GPA) 2.75 ขึ้นไป ยกเว้น นิสิต นักศึกษาคณะ เภสัชศาสตร์ ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ในชั้นปีที่ 5 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมของชั้นปีที่ 4 (GPA) 2.75 ขึ้นไป
เช่นกัน
2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีความเป็นผู้นําสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใด ๆ
5.สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามที่มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยกําหนด

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่กําหนด มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของปีที่ 3 (GPA) ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีความเป็นผู้นําสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใด ๆ
5. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามที่มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยกําหนด

การกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัคร
1. ขอรับใบสมัครจากฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย
2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน รวมทั้งติดรูปถ่าย และรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. แนบเอกสารหนังสือรับรองของสถานศึกษา
4. นําส่งที่ฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณรัชนันท์ เกิดโพธิ์ Corporate Responsibility Manager โทร. 02 – 797 - 9000 ต่อ 5839

ภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 61 20:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,698 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,698 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement