มูลนิธิโทเรเปิดมอบทุนบุคคล-หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จด้านวิทย์และเทคโนโลยี

ลบ แก้ไข
มูลนิธิโทเร เปิดมอบทุนบุคคล-หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเร เปิดมอบทุนบุ

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 25 ประจำปีพ.ศ. 2561  เปิดให้บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
 
1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล
รางวัลนี้มอบให้กับ
1.1 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.2 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
รางวัลมี 2 รางวัล  สำหรับบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน  แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
2. ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา ยกเว้น คณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก
 
3. ผู้มีสิทธิรับรางวัล
3.1 ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงาน หรือสมัครด้วยตนเอง  โดยให้ข้อมูลมาในแบบฟอร์มการเสนอชื่อของมูลนิธิฯ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต   บุคคลหรือหน่วยงานอาจเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งราย
3.2 บุคคลที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีสัญชาติไทยและจะต้องยังมีชีวิตอยู่  
3.3 หน่วยงานที่มีสิทธิรับรางวัลต้องเป็นหน่วยงานไทย  เช่น  ศูนย์  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  หรือกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย  องค์กรของรัฐหรือเอกชน 
 
4. เกณฑ์การพิจารณา
4.1 บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลจะต้องมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ    ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด  หรือสิ่งตีพิมพ์  หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และ/หรือเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
4.2 ผลงานของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีคุณค่าแก่สังคม  ไม่ว่าในด้านการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในสาขาของตน หรือในด้านศักยภาพของการให้บริการ  และ/หรือ การนำไปประยุกต์ใช้
4.3 ผลงานของบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานนั้นต้องกระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่
 
5. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล
5.1 หมดเขตรับการเสนอชื่อ วันที่  10  กันยายน  2561
5.2 ประกาศผล มกราคม  2562
 
6. การเสนอชื่อ
ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ :-
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท์
ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ  : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111  ถ.พหลโยธิน   ต. คลองหนึ่ง    อ. คลองหลวง   จ.ปทุมธานี  12120
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อที่ www.ttsf.or.th  แล้วส่งแบบฟอร์มสมบูรณ์ไปที่ yod@biotec.or.th
ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ

.....................

ที่มา http://www.ttsf.or.th
ภาพประกอบ Engineers Journal
 
 
 
 
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ก.ค. 61 13:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,348 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,348 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement