เปิดให้ทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
เปิดให้ทุนด้านการอนุรักษ

สํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) จะเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากําไร เพื่อรวบรวมนําเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารสํานักงาน บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากําไร ในการดําเนินงานส่งเสริม ค้นคว้าวิจัย ศึกษาเพื่อการพัฒนาและส่งเสริม สาธิตหรือริเริ่ม และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงานหรือการพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ ดําเนินงานด้านพลังงานของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (EEP ๒๐๑๕) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๕ (AEDP ๒๐๑๕)
๒. คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน
๒.๑ เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทางกฎหมายและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงานและมิได้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งค้าหากําไร ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
๒.๒ บุคลากรหลักที่รับผิดชอบโครงการ มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ เกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่ขอรับทุน และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ
๒.๓ กรณีโครงการที่ยื่นขอรับทุน ได้รับทุนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนอื่น โปรดระบุแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยให้วันที่ได้จัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันที่ยื่นคําขอ และให้เจ้าของโครงการจัดพิมพ์ใบรับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ส่งแล้วเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๓๕๗
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th

..........................
ที่มา http://www.eppo.go.th
ภาพ-www.health.harvard.edu/

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ก.ค. 61 12:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,336 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,336 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement