แบงค์ชาติให้ทุนนักศึกษาที่กําลังศึกษาปริญญาตรีปี2-ปี4ในประเทศ

ลบ แก้ไข
แบงค์ชาติให้ทุนนักศึกษาที่กําลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ
แบงค์ชาติให้ทุนนักศึกษาท

ให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กําลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจําปี 2561

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กําลังศึกษา ปริญญาตรีปี 2 - ปี 4 ในประเทศไทย ประจําปี 2561 จึงประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยภาครัฐต่างๆ เพื่อรับทุน จํานวน 10 ทุน ดังต่อไปนี้
1. ลักษณะทุนที่ให้
ทุนสําหรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กําหนดใน ประเทศไทย จํานวน 10 ทุน ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ และกฎหมาย

2. คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นโสด
2.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2561
2.4 เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับทุนโดยสถานศึกษา ที่ ธปท. กําหนด ดังนี้
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3) มหาวิทยาลัยมหิดล 4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.5 มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปขณะขอรับทุน
2.6 เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทํากิจกรรมเพื่อสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ 29 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ

3. รายละเอียดการรับทุน
3.1 สมัครผ่านมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กําหนดตามข้อ 2.4 โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและส่งชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม ความประพฤติเรียบร้อย ทํากิจกรรมเพื่อ สังคม และมีความจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ให้เป็นผู้รับทุน ธปท. โดยกําหนดการคัดเลือกเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2 มหาวิทยาลัยต้องส่งรายชื่อของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 3.1 เพื่อรับทุนจํานวน 1 ราย โดยกรอกรายละเอียดในแบบเสนอชื่อนิสิต นักศึกษา เพื่อรับทุนนักศึกษา ที่กําลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศ และส่งกลับ ทีมทุนการศึกษา ธปท.ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
3.3 นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับทุน ตาม ข้อ 3.1 กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารที่กําหนด ผ่านระบบสมัครทุนออนไลน์ ที่ http:www.bot.or.th หัวข้อ“ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561


 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ส.ค. 61 16:53 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,728 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,728 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement