สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้ทุนเรียนต่อทั้งใน-ต่างประเทศ

ลบ แก้ไข

สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้ทุนเรียนต่อทั้งใน-ต่างประเทศ
 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติให้ท


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ แก่บุคลากรด้านวัคซีนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนําความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และเพิ่มความสามารถด้านการผลิตวัคซีนของประเทศ รายละเอียดดังนี้

๑. ประเภททุน
๑.๑ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกต่างประเทศ ทุนละไม่เกิน ๓,000,000 บาท
๑.๒ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศ ทุนละไม่เกิน ๕๐๐,000 บาท

๒. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้รับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกต่างประเทศ
๒.๑.๑ ศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร/ระดับบัณฑิตศึกษา ด้าน veterinary residency programs หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและทดสอบวัคซีนและชีววัตถุในระดับสัตว์ทดลอง
๒.๑.๒ ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ํากว่า ๓.00 และผลการเรียนในระดับ ปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๒๕
๒.๑.๓ ต้องเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานอื่นที่สถาบันเชื่อถือ
๒.๑.๔ มีคะแนนผลการสอบการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนเข้าศึกษา
๒.๑.๕ ได้รับการตอบรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ
๒.๑.๖ เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนไม่น้อยกว่า ๓ ปี กรณีปฏิบัติงาน ไม่ครบ ๓ ปี ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด
๒.๑.๗ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญารับทุนที่กําหนดไว้ได้ทุกประการ
๒.๒ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศ
๒.๒.๑ ศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอก ทางด้านชีวเภสัชศาสตร์ (Biopharmaceutical) หรือ สาขาที่เป็นความต้องการของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน
๒.๒.๒ ศึกษาต่อภายใต้การร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างโครงการ ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในสาขาที่เป็นความต้องการของหน่วยงาน เครือข่าย และสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาวัคซีนของประเทศ
๒.๒.๓ กรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ํากว่า 2.00 ๒.๒.๔ กรณีเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
๑) จากระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ ๒) จากระดับปริญญาโท มีผลการเรียนในระดับปริญญาโท ไม่ต่ํากว่า ๓.๒๕
-๒๒.๒.๕ ต้องเข้าศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความจําเป็น สามารถนําความรู้ที่ได้มา พัฒนางานด้านวัคซีนได้
๒.๒.๖ ต้องเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานอื่นที่สถาบันเชื่อถือ
๒.๒.๗ กรณีเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ การคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาที่ผู้รับทุนเข้าศึกษา

๓. ขั้นตอนและหลักฐานการสมัคร
๓.๑ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ (แบบทุน สวช.๑๑) จากเว็บไซต์ของหน่วยสนับสนุนทุน ที่ funding.nvi.go.th หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มด้วย ตนเองที่หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๓.๒ จัดทําเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มตามที่กําหนดพร้อมหลักฐาน จํานวน ๑ ชุด ดังนี้
๑) ใบนําส่งเอกสารในการขอรับทุน ๒) ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ (แบบทุน สวช.60) ๓) สําเนาปริญญาบัตร ๔) ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
๕) สําเนาแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครขอรับทุนจะเข้าศึกษา
5) รายละเอียดหลักสูตรที่จะไปศึกษาต่อ ๗) หนังสือตอบรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ
4) หนังสืออนุมัติและรับรองความเหมาะสมในการสมัครเพื่อรับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด
๓.๓ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดของผู้สมัครรับทุนมีหนังสือเสนอชื่อของผู้สมัครพร้อมส่งเอกสาร ในข้อ ๓.๒ มายังสถาบัน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๔. วิธีการสมัคร
๔.๑ สมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารสมัครทุนตามรายละเอียด ดังนี้
หน่วยสนับสนุนทุน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร ๔ ชั้น ๕ เลขที่ ๓๘ สถาบันบําราศนราดูร ซ.ติวานนท์ ๑๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑900(ทุนศึกษาต่อ)
๔.๒ สมัครทางอีเมล โดยส่งเอกสารสมัครทุน .doc หรือ pdf มาที่อีเมล nvifunding@gmail.com (อุมาพร โตวิจิตร)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๒๙-๓๑ ต่อ ๓๐๘ และ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๔๗าย)

๕. กําหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

...................
ที่มาhttp://www.nvi.go.th
ภาพประกอบhttps://starrfmonline.com

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ต.ค. 61 10:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,516 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,516 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง