สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์

ลบ แก้ไข
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ 
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป

นโยบายการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
สนับสนุนงบประมาณในการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน การศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาที่ให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
สาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญประสงค์ให้ทุนสนับสนุนเป็นพิเศษแก่ผู้ขอรับทุนที่จัดทํา วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน ศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญ

เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
(๑) หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุนจะต้องผ่านการอนุมัติให้เป็นหัวข้อที่สามารถดําเนินการ จัดทําเป็นวิทยานิพนธ์ได้ จากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับทุนศึกษาอยู่ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) ต้องเป็นข้อเสนอวิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่ให้ทุนตามที่กําหนดไว้เท่านั้น
(๓) ผู้ขอรับทุนต้องยื่นข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ตามแบบที่สํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด
(๔) ผู้ขอรับทุนสามารถส่งข้อเสนอวิทยานิพนธ์ ได้ไม่เกิน ๑ เรื่อง
(๕) ผู้ขอรับทุนสามารถขอรับทุนได้ทุกปี แต่ผู้ที่เคยได้รับทุนมาแล้วต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่าง การรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งจากสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เว้นแต่เป็นการขอรับทุนต่อ ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป
(๒) การยื่นข้อเสนอตามข้อ (๓) ให้เสนอต่อสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญภายในระยะเวลาที่ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญกําหนด

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศ หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ โดยผู้ขอรับทุนจะต้อง ไม่เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทํางานศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น และต้องไม่เป็นผู้ถูกหรือเคยถูกสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญระงับการให้ทุนใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ผลงาน วิทยานิพนธ์เป็นของผู้รับทุนหรือสถาบันการศึกษา แต่สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญสามารถนําไปใช้หรือเผยแพร่หรือมี สิทธิใช้ประโยชน์อื่นใดได้ตามสมควร

 จํานวนทุนและวงเงินที่สนับสนุน
(๑) ระดับปริญญาโท ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (๒) ระดับปริญญาเอก ทุนละ 900,000 บาท
ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดขอรับทุนหรือไม่มีผู้ใดได้รับทุนในระดับใดแล้ว สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาจพิจารณานําเงินทุนในระดับนั้นมาให้ผู้ขอรับทุนในอีกระดับหนึ่งต่อไป

ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ๗. เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ . .
(๑) แบบเสนอการขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบท้ายประกาศ)
(๒) หัวข้อพร้อมทั้งเค้าโครง ขั้นตอน และระยะที่ใช้ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดทํา วิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการศึกษาของผู้รับทุน
(๓) หนังสือรับรองการจัดทําเป็นวิทยานิพนธ์จากสถาบันการศึกษาซึ่งผู้ขอรับทุนได้ศึกษาอยู่ หรือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(๔) ประวัติการศึกษา การทํางาน และสถานที่ติดต่อ (พอสังเขป) ของผู้ขอรับทุนให้แก่สํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญตามเวลาที่กําหนด

สถานที่จัดส่งเอกสาร
ผู้สนใจขอรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์สามารถจัดส่งเอกสารได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
(๑) การส่งด้วยตนเอง ส่งได้ที่สารบรรณกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง ชั้น ๒ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในวันและเวลาราชการ
(๒) การส่งทางไปรษณีย์ ส่งตามที่อยู่ด้านล่างนี้
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ขอทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โดยให้ถือวันที่ได้ประทับตราไปรษณีย์เป็นที่สุด)

การสอบถามรายละเอียด
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๗๖๗๕ และ ๐ ๒๑๔๑ ๗๖๘๓ ในวันและเวลา ราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ต.ค. 61 13:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 569 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 569 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement