วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้ทุนเรียนป.โท-เอกต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
 


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้ทุนเรียนป.โท-เอกต่างประเทศ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพ


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสําหรับ พยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ ต่างประเทศ สาขาพยาบาลศาสตร์ จํานวน 1 ทุน ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และต้องเป็นหลักสูตรปริญญาโท-เอก ใน สถาบันการศึกษา ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ พิจารณาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จํานวนทุนการศึกษา
กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 1 ทุน งบประมาณทุนละ 1,500,00บาท ต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษามีดังนี้

2.1 เป็นผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งพยาบาล/อาจารย์พยาบาลที่ได้ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ํากว่า 1ปี
2.2 สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปี

2.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
2.5 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษโดยผลการทดสอบที่มี ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

2.5.1 TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ํากว่า 65 คะแนน หรือ 2.5.2 IELTS (Academic Module) ไม่ต่ํากว่า 5.5 คะแนน หรือการสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
2.6 เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีผู้ที่สามารถรับรองได้

2.7 สามารถจัดให้มีผู้ค้ําประกันเป็นบิดาหรือมารดาของตน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือโดยการ วางหลักประกันตามที่เงื่อนไขการค้ําประกันที่วิทยาลัยกําหนดไว้

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากร บุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ

................
ที่มาและอ่านต่อที่ http://www.pccms.ac.th/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ต.ค. 61 14:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,606 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,606 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement