35ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษเรียนต่อต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
35ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนต่อต่างประเทศ
35ทุนส่งเสริมผู้มีความสา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

. จํานวนทุนการศึกษา
จํานวนทุนการศึกษารวม ๓๕ ทุน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท-เอก ๑๕ ทุน และระดับปริญญาเอก ๒๐ ทุน ศึกษาในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะทุนระดับ ปริญญาเอก)
* กรณีทุนระดับและ/หรือกลุ่มวิชาใดไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก หรือผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ครบตามจํานวนทุน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะขอเสนอการโอนทุน ทั้งนี้ การโอนทุนจะอยู่ในดุลยพินิจ ของผู้อํานวยการ สสวท.
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสําเร็จการศึกษากําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ทั้งนี้ หากนับเวลา ปฏิบัติงานตอบแทนทุนรวมแล้วเกิน ๑๐ ปี ให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง ๑๐ ปี
๒.๒ กรณีที่ผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสําเร็จการศึกษากําหนด เพื่อตอบแทนทุนตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ทําไว้กับ สสวท. หรือขอลาออกจากทุน พสวท. จะต้องชดใช้เงินทุนเป็นจํานวน ๒ เท่าของเงินทุนการศึกษาหรือเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับ จากทุน พสวท.
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ