35ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษเรียนต่อต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
35ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนต่อต่างประเทศ
35ทุนส่งเสริมผู้มีความสา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

. จํานวนทุนการศึกษา
จํานวนทุนการศึกษารวม ๓๕ ทุน จําแนกเป็นระดับปริญญาโท-เอก ๑๕ ทุน และระดับปริญญาเอก ๒๐ ทุน ศึกษาในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะทุนระดับ ปริญญาเอก)
* กรณีทุนระดับและ/หรือกลุ่มวิชาใดไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก หรือผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ครบตามจํานวนทุน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะขอเสนอการโอนทุน ทั้งนี้ การโอนทุนจะอยู่ในดุลยพินิจ ของผู้อํานวยการ สสวท.
๒. ข้อผูกพันในการรับทุน
๒.๑ ผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ต้องกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสําเร็จการศึกษากําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ทั้งนี้ หากนับเวลา ปฏิบัติงานตอบแทนทุนรวมแล้วเกิน ๑๐ ปี ให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง ๑๐ ปี
๒.๒ กรณีที่ผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสําเร็จการศึกษากําหนด เพื่อตอบแทนทุนตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ทําไว้กับ สสวท. หรือขอลาออกจากทุน พสวท. จะต้องชดใช้เงินทุนเป็นจํานวน ๒ เท่าของเงินทุนการศึกษาหรือเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับ จากทุน พสวท.
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ทุนระดับปริญญาโท-เอก ศึกษาต่างประเทศ
๓.๑.๑ เป็นนิสิต นักศึกษา พสวท. ที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
หรือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ จนถึงปัจจุบันไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
๓.๑.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 50 คะแนน
ขึ้นไป หรือ IELTS (Academic) ๕.๐ คะแนนขึ้นไป
หมายเหตุ นิสิต นักศึกษา ที่รับเข้าทดแทนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ - ๔ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนระดับปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศเท่านั้น ๓.๒ ทุนระดับปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ
๓.๒.๑ เป็นนิสิต นักศึกษา พสวท. ที่ศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ ๑ ๒ ๓ หรือ ๔ ในปีการศึกษา๒๕๖๑ และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ ๑ จนถึงปัจจุบันไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ ไม่นับรวมวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ หรือ เป็นนิสิต นักศึกษา พสวท. ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว โดยมีคะแนนเฉลี่ย สะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐ หรือ เป็นนิสิต นักศึกษา พสวท. ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ํากว่า ๓.๕๐และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ ๑ จนถึงปัจจุบันไม่ต่ํากว่า ๓.๒๕ ๓.๒.๒ มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 50 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic) ๕.๐ คะแนนขึ้นไป
๔. เงื่อนไขการสมัครรับทุน
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ สามารถ เลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ กลุ่มวิชาเท่านั้น
๕. การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองหรือส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษไปยัง ศูนย์ประสานและบูรณาการทุนการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เลขที่ ๔๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสําคัญ

ที่มาและอ่านต่อที่ www.dpst.in.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 พ.ย. 61 14:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,020 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,020 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement