ทุนสกอ.ให้วิจัยยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพกองทัพและการป้องกันประเทศ

ลบ แก้ไข
ทุนสกอ.ให้วิจัยยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ
ทุนสกอ.ให้วิจัยยุทโธปกรณ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ลดการนำเข้าของกองทัพ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านยุทโธปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษาความมั่นคงของกองทัพในอนาคตต่อไป ภายใต้กรอบการวิจัย 3 กลุ่ม คือ 
       
1. การดำรงสภาพและยืดอายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก
2. การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก
3. นวัตกรรมงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพบก

ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการ
สามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02 610 5330 

......................
ภาพ https://charlieintel.com