จุฬาฯให้ทุนครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
จุฬาฯให้ทุนครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

จุฬาฯให้ทุนครูอาสาสมัครส

รับสมัครครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

คณสมบัติทั่วไป 
๑. ผู้สมัครนับถือศาสนาพุทธ 
๒. ผู้สมัครชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร(แนบใบผานเกณฑ์ทหารในใบสมัคร) 
๓. ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์หรือรอการลงอาญา จากศาลฎีกาใดๆ และไม่เคยมีคดีความหรือถูกจำคุกจากศาล 
๔. ผู้สมัครมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีี่ภาวะทต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจำและผ่านการตรวจสุขภาพ 
๕. ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ อดทนในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง สามารถเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้ มีวุฒิภาวะสมวัย สามารถปรับตัวให้ เผชิญกับปัญหาตามสภาพการณ์ที่พบระหว่างการอบรมและการปฏิบัติงานทั้งในไทยและในต่างประเทศได้

คุณสมบัติของครูภาคฤดูร้อน
๑. อายุไม่เกิน ๕๐ ปี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
๒. ผู้สมัครเป็นครูสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาประถมศึกษาและสาขา มัธยมศึกษา (เอกวิชาภาษาไทย เอกปฐมวัย เอกประถมศึกษา จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) สาขาวิชาเฉพาะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (สามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) คอมพิวเตอร์ จิตวิทยา ศิลปะ หรือสังกัดหน่วยงานราชการที่ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ ขอความร่วมมือ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได้รับ ความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ เป็นครูประจำการโรงเรียนเอกชน 

คุณสมบัติของครูประจำการ ๑ ปี 
๑. อายุไม่เกิน ๒๘ ปี
๒. ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาต่ำระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศิลปศึกษา ศิลปศาสตร์ ศิลปนาฏดุริยางค์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เอกสาขาปฐมวัย สาขาประถมศึกษา สาขาภาษาไทย สาขาดนตรี และนาฏศิลป์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

กำหนดการ 
การส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ 
http://portal.edu.chula.ac.th/edu58/index.php?main_id=29&sub_id=35&news_id=654

ภาพประกอบจาก www.slideshare.net
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ย. 61 11:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,232 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,232 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง