มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อค้นคว้าวิจัย

ลบ แก้ไข
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อค้นคว้าวิจัย

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ใ

“มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี”ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2561)

ผู้มีสิทธิขอรับทุน
ผู้มีสิทธิขอรับทุน คือ นิสิต นักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตร ขั้นบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และ/หรือ ปริญญาเอก) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ เอกชนในประเทศไทย

โครงการค้นคว้าวิจัยที่พึงประสงค์
ผู้มีสิทธิขอรับทุน ต้องเสนอโครงการค้นคว้าวิจัยของตนแก่คณะอนุกรรมการฯ โครงการดังกล่าว
๑. จะต้องเป็นโครงการเพื่อการค้นคว้า และ/หรือ วิจัยตามหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือ ของเอกชน ในประเทศไทยที่ผู้ขอรับทุน เป็นนักศึกษาอยู่
๒. เป็นโครงการค้นคว้าวิจัย เพื่อทําวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว
๓. แนวเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๑) กรณีศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ/หรือ เกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗
๒) พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๓) เทคโนโลยีการภาพถ่าย การภาพยนตร์ และสื่อดิจิตอล
๔) ภาษาในสังคมไทย
๕) ศิลปะและวัฒนธรรมในสังคมไทย
๖) ศาสนา ความเชื่อ และ/หรือ จริยธรรมในสังคมไทย
๗) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
๘) วิทยาศาสตร์ประยุกต์
๙) วิศวกรรมศาสตร์
๑๐) การเมืองภาคประชาชน/ประชารัฐ และ/หรือ การกระจายอํานาจ
๑๑) สารสนเทศ และ/หรือ การสื่อสารมวลชนกับการพัฒนาสังคม
๑๒) การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๓) เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
๑๔) ปัญหาและทางเลือกของเกษตรกรไทย
๑๕) ปัญหาภัยพิบัติในประเทศไทย
๑๖) ประเด็นทางสังคม และ/หรือ ความมั่นคง เนื่องด้วยประชาคมอาเซียน (ASEAN)
๑๗) ประวัติศาสตร์สังคมของไทย
๑๘) การท่องเที่ยวในประเทศไทย ประโยชน์และผลกระทบ

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sirirajgrad.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 พ.ย. 61 22:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 687 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 687 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement