ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไปเรียนต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไปเรียนต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยให

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภทธนาคารแห่งประเทศไทย (ทุนแข่งขัน)ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ในต่างประเทศจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน

1. ทุนที่ให้ 2 ทุน ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาโท-เอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ
1.2 ระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ ในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย (ตามเอกสารแนบท้าย)
2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับ จากสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดแบบไม่มีเงื่อนไขทางด้านภาษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท (ส าหรับทุนระดับปริญญาโท-เอก) หรือปริญญาเอก ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท (สำหรับทุนระดับปริญญาโท-เอก) หรือปริญญาเอกในสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ในสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
2.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.7 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆหรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
2.11 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน/สมัครออนไลน์"

ที่มา เว็บไซต์ ธปท. http://www.bot.or.th 

ภาพ www.iesabroad.org
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ธ.ค. 61 14:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,075 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,075 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement