20ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลบ แก้ไข
 
20ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้


20ทุนพัฒนาอาจารย์และบุคล

เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2562 

ประเภทของทุน
1.ทุนปริญญาเอกในประเทศ 15 ทุน
2.ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ 5 ทุน
รวม 20 ทุน

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2562

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอนโดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย– ไทย และมีผลงานวิจัยในการช่วยแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในภาคใต้รวมทั้งช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไขการรับทุน
-ประเภทบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน ๔๐ ปี นับถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และต้องมี GPAตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษา ที่มีการให้คะแนนเป็นระบบอื่น จะต้องมีผลการเรียนที่เทียบได้กับคะแนนเฉลี่ยสะสมของไทย (GPA)
-ประเภทอาจารย์ อายุไม่เกิน ๔๕ ปี นับถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และต้องมี GPA ตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ หรือ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อยจำนวน ๒ เรื่อง ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาที่มีการให้คะแนนเป็นระบบอื่น จะต้องมีผลการเรียนที่เทียบได้กับคะแนนเฉลี่ยสะสมของไทย (GPA)

ช่องทางการสมัครรับทุน
สำหรับในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดช่องทางการสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ แบ่งเป็น ๔ ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ ๑ การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)โดยเป็น อาจารย์ในสังกัด สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว
ช่องทางที่ ๒ การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยเป็น อาจารย์ในสังกัด สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว
ช่องทางที่ ๓ การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)โดยเป็นบุคคลทั่วไป ที่สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น รับเป็นต้นสังกัดก่อนการสมัครขอรับทุน
ช่องทางที่ ๔ การสมัครรับทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตสงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) โดยเป็น บุคคลทั่วไปที่สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น รับเป็นต้นสังกัดก่อนการสมัครขอรับทุน
ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกจะพิจารณาผู้สมัครจากช่องทางที่ ๑ ก่อนเป็นลำดับแรกและจะพิจารณาผู้สมัครจากช่องทางที่ ๒, ช่องทางที่ ๓ และช่องทางที่ ๔ ตามลำดับ

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.mua.go.th/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ธ.ค. 61 11:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,160 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,160 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement