ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิชาชีพครู

ลบ แก้ไข
ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิชาชีพครู
ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดโค

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นนักศึกษาวิชาชีพครู มีความเสียสละเป็นจิตอาสาให้แก่ส่วนรวม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ต่างๆ มาพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นครูมืออาชีพในอนาคต ๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดโค

ตลอดจนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความสามัคคีระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นกัลยาณมิตร อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนในโรงเรียนและบุคคลในชุมชนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน
กำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหลุงกัง หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดโค


ครุศาสตร์สวนสุนันทาจัดโค

...............................
ที่มา 
Hattachai Koh Nuanprasong 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา