ธปท.ให้ทุนเรียนระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ

ลบ แก้ไข
ธปท.ให้ทุนเรียนระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ
ธปท.ให้ทุนเรียนระดับปริญ

เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาส 100 ปีชาตกาลของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) ธปท.จะให้ทุนการศึกษา Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ปีละหนึ่งทุน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พร้อมกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อรับทุนดังต่อไปนี้
1. จำนวนทุนที่ให้ปีการศึกษาละ 1 ทุน ในระดับและสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด
ศึกษาที่ LSE ดังนี้
1.1 ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Econometrics and Mathematical Economics/Economics/ Finance/ Finance & Economics/ Financial Mathematics/ Finance & Private Equity/ Risk & Finance/ Quantitative Methods for Risk Management / Data Science หรือ
1.2 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Economics/ Finance/ Statistics or Methodology (with a focus on Data Science)
2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2562
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับจาก The London School of Economics and Political Science (LSE) เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาตามที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขทางด้านภาษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่ LSE ในสาขาวิชาตามที่ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.6 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆหรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
2.10 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ตามระเบียบ ธปท. ในวันที่รับทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน/
สมัครออนไลน์"
ที่มาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ธ.ค. 61 14:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 672 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 672 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement