​สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจ

ลบ แก้ไข
​สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทาศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจ 
​สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ดร.ฤทัยรัตน์ สิริวัฒนรัชต์ อาจารย์นภดล แช่มช้อย  และ อาจารย์ทศพล ชูโชติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ นำทีมนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ด้านสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ งานพิษวิทยา งานชีวเคมี เเละ เขม่าดินปืน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ทั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 27 คน

.................
ที่มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา