ทุนสพฐ.ให้นักเรียนม.ปลายแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่เยอรมนี

ลบ แก้ไข
ทุนสพฐ.ให้นักเรียนม.ปลายแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่เยอรมนี

ทุนสพฐ.ให้นักเรียนม.ปลาย

ประกาศรับสมัคร โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กร Youth For Understanding สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจําปี ๒๕๖๒

เกณฑ์และคุณสมบัติของโรงเรียนที่จะเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
๑. เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
๒.๑ เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๒.๒ มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน 
๒.๓ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการ EP, Mini EP หรือ เปิดสอนภาษาเยอรมัน
๓. มีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และพร้อมสนับสนุนให้นักเรียน 
ในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการโดยมีการสอนเสริม/ชดเชย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนของนักเรียน
๔. มีความพร้อมในการดําเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดรายการดูงาน ประสานงานต่าง ๆ การจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ และอื่น ๆ 

คุณสมบัตินักเรียน
๑. กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และมีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์(นับถึงวันเดินทาง)
๒. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ/เยอรมัน ดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
๓. มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ และมีสุขภาพแข็งแรง
๕. มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย
๖. สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เดินทางไป ๑๑ พ.ค. กลับถึงไทย ๒๘ พ.ค.)
๗. ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ปกครองให้สมัคร และเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ  ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ สพฐ. ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดตามไปด้วย
๔. บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่างๆประมาณ ๘0,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. นักเรียนจะต้องได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากโรงเรียน (มีหนังสือนําส่งจากโรงเรียน) 


กําหนดการ
ส่งใบสมัคร 
- โรงเรียนมีหนังสือเสนอชื่อพร้อมส่งใบสมัคร (EMS)ถึงสํานักนโยบายและแผนฯ อาคาร สพฐ. ๕ ชั้น ๘ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓00 ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
- สามารถส่งหนังสือเสนอชื่อทาง e-mail : Relationsgroup@hotmail.com ก่อนนําส่งพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ (กรุณาโทรศัพท์สอบถาม/ยืนยันการส่ง ๐ ๒๒๘๘ ๕๔๓๖ 

......................
ที่มา กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมทารการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ภาพประกอบ 
http://www.sowrya.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ธ.ค. 61 09:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 798 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 798 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง