สอบตรง-ลุ้นรับทุน100%รอบที่2สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ลบ แก้ไข
สอบตรง-ลุ้นรับทุน 100% รอบที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สอบตรง-ลุ้นรับทุน100%รอบ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

1. คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา และคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะหลักสูตร


หมายเหตุ : จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องชัดเจน หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่สถาบันฯ กำหนดไว้ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์การสมัครทันทีและจะไม่คืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

2. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1.1 มีบัตรประตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
2.1.2 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด
o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
o เป็นผู้พิการ เช่น ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และทางจิตหรือพฤติกรรม เป็นต้น

3. ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
3.1 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร)
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังนี้
1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (5 ภาคการศึกษา ) 2.50 ขึ้นไป (สำหรับชิงทุนการศึกษา)
2. ผู้สมัครจะต้องมาสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ครบตามกระบวนการที่สถาบันฯกำหนด
ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) มี 4 ประเภทแบ่งเป็นดังนี้
 ทุนประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีค่าครองชีพ (ปีละ 30,000 บาท)
 ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %
 ทุนประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %
 ทุนประเภทที่ 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว
 3.2 เงื่อนไขผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนดตลอดระยะเวลาการรับทุนดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด โดยจะแบ่งระดับ
 ผลการเรียนตามประเภทของทุนดังนี้
 ผู้รับทุนประเภทที่ 1 ต้องมีผลการเรียน(GPAX) เฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ำกว่า 3.25
 ผู้รับทุนประเภทที่ 2 ต้องมีผลการเรียน(GPAX) เฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ำกว่า 3.00
 ผู้รับทุนประเภทที่ 3 ต้องมีผลการเรียน(GPAX) เฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ำกว่า 2.75
 ผู้รับทุนประเภทที่ 4 ต้องมีผลการเรียน(GPAX) เฉลี่ยตลอดปีไม่ต่ำกว่า 2.60
 **หากผู้ได้รับทุนการศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้รับทุนจะถูกปรับลดระดับชั้นของการรับทุนลง 1 ระดับในปีการศึกษาต่อไป หากผู้รับทุนการศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยดีขึ้นในปีถัดไปและกลับสู่เกณฑ์มาตรฐานการรับทุนเดิม สถาบันฯ จะทำการปรับระดับการรับทุนให้กลับสู่ระดับทุนประเภทเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการปรับเพิ่มระดับการรับทุนให้สูงขึ้นสำหรับผู้รับทุนในประเภทที่ต่ำกว่าแต่อย่างใด
 2. นักศึกษาที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนย้ายสาขาวิชา หรือพักการเรียนในปีการศึกษาใดปีการศึกษาหนึ่งได้ ทั้งนี้หากมีการย้ายสาขาหรือพักการเรียน จะถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลง และหากนักศึกษาท่านนั้นต้องการเข้าทำการศึกษาต่อและจะขอรับทุนใหม่ จะต้องดำเนินการขอทุนตามขั้นตอนที่สถาบันฯ กำหนดใหม่อีกครั้ง กรณีการขอหยุดพักการเรียนเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยต่างๆ ผู้รับทุนจะต้องแจ้งผู้ให้ทุนทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ทั้งนี้จะขึ้นอยู่ในดุลพินิจของผู้ให้ทุนจะพิจารณาว่าสถานะของการเป็นผู้รับทุนจะสิ้นสุดลงหรือไม่
3. การให้ทุนการศึกษา สถาบันฯ จะไม่ให้ทุนกับนักศึกษาในรูปของเงินสดหรือเช็คโดยเด็ดขาด ยกเว้นกรณีเงินค่าครองชีพสำหรับผู้รับทุนประเภทที่ 1 เท่านั้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มีระบุไว้ในหลักสูตรทั้งหมดจะหักยอดค่าใช้จ่ายจากเงินทุนที่นักศึกษาได้รับโดยตรงตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 4. ผู้รับทุนจะพ้นสภาพการรับทุนโดยไม่ต้องชดใช้เงินทุนในกรณีต่อไปนี้
 (1) เสียชีวิต
(2) สถาบันฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือพิการที่ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ 
5. หากผู้รับทุนพ้นสภาพและต้องนำเงินทุนที่รับไปทั้งหมดคืนให้กับสถาบันฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาตามกรณี ต่อไปนี้
 (1) มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาทุน สทญ. และสถาบันฯ ได้พิจารณาให้พ้นสภาพ
 (2) เปลี่ยนสาขาวิชา คณะ หรือสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ได้รับเห็นชอบและยินยอมจากสถาบันฯ
 (3) ไม่สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร
 (4) ลาออกไปเพื่อรับทุนการศึกษาอื่นหรือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งอื่น
 (5) อื่นๆ ที่ระบุในประกาศของสถาบันฯ ว่าด้วยการรับทุนการศึกษา
4. กำหนดการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 – วันพุธที่ 25 เมษายน 2562 เปิดรับสมัคร Online ที่ www.tni.ac.th/register
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 สอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับทุนศึกษา
5. ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าศึกษา
เข้าดูข้อมูลได้ที่ http://www.tni.ac.th
กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://www.tni.ac.th/register (สอบตรงรอบที่ 2)

ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่ http://www.tni.ac.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ธ.ค. 61 12:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,303 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,303 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement