138ทุนให้เยาวชนชายแดนใต้เรียนปริญญาตรีสาขาขาดแคลน

ลบ แก้ไข
138ทุนให้เยาวชนชายแดนใต้ เรียนปริญญาตรีสาขาขาดแคลน
138ทุนให้เยาวชนชายแดนใต้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ดําเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสนับสนุนนิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามระยะเวลา การศึกษาของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน 

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประกาศการดําเนินงานโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 2 สําหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ที่กําลังศึกษาระดับ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี และศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หรือสาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
2.1 ผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาปัจจุบันตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.2 บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย และสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 หรือเดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นมา) 
2.4 เป็นผู้ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ และขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในแผนการเรียนในหลักสูตรปกติแล้วเท่านั้น ยกเว้น หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง หรือ เทียบโอน (ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.) 
2.5 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ไม่ต่ํากว่า 2.00 2.6 มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาก่อน สําหรับพระภิกษุ สามเณร 
2.8 เป็นพระภิกษุ สามเณร ที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.9 บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปัฏฐากของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2.10 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ หรือสอบเทียบ ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย โดยต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดหลักสูตรและสําเร็จ การศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี ก่อนการรับสมัคร 
3. จํานวนทุนและสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา 
ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/ สาขาขาดแคลนของพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดจํานวนทุน และสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา จํานวน 138 ทุน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
4. หลักฐานการรับสมัคร 
4.1 ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนิสิต นักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล กํากับไว้ด้านหลังรูปด้วย (ใบสมัครสามารถ สั่งพิมพ์โดยตรงได้จากเว็บไซต์ www.mua.go.th หัวข้อทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์ หรือติดต่อขอรับ ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่) 
4.2 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง เพื่อให้ผู้รับสมัครดําเนินการจัดทําสําเนา) 
4.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะ (ฉบับจริง เพื่อให้ผู้รับสมัคร ดําเนินการจัดทําสําเนา) 
4.4 สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมลงนามรับรอง สําเนา (กรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับผลการเรียนให้นํามาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่นํามาแสดงจะมีผลต่อ การพิจารณา) 
4.5 หนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี ของสถานศึกษาตามแบบที่กําหนดในใบสมัคร 
4.6 แผนการศึกษาในชั้นปีที่ 1 4.7 หลักฐานภาพถ่ายของที่อยู่อาศัยตามภูมิลําเนาของผู้สมัคร 
5. วิธีการสมัคร 
5.1 ขอให้ผู้ประสงค์จะขอรับทุนแจ้งความจํานงและขอรับใบสมัครได้จากสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ หรือสั่งพิมพ์จาก www.mua.go.th (หัวข้อทุนการศึกษา : ทุนพัฒนาอาจารย์) 
1.5.2 กรอกใบสมัคร 
5.2 กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมติดรูปถ่ายเครื่องแบบนิสิต นักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยเขียนชื่อ-นามสกุล กํากับไว้ด้านหลังรูปด้วยหมึก และแนบ หลักฐานการรับสมัครให้ครบถ้วน 
5.3 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนามในหนังสือรับรองของสถานศึกษาตามแบบที่กําหนดในใบสมัคร 
5.4 ยื่นใบสมัครต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ เพื่อให้สถาบันคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และสมควรได้รับทุนในเบื้องต้น 
6. ระยะเวลาการรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยสมัครได้ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ 
7. เกณฑ์การคัดเลือก 
7.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
7.2 พิจารณาจากสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/ สาขาขาดแคลน ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามจํานวน และสาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
7.3 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยต้องไม่ต่ํากว่า 2.00 7.4 ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีฐานะยากจน 
7.5 นักศึกษา หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะเคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
7.6 พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ 8. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 
8.1 สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับทุนการศึกษาเบื้องต้น และเสนอชื่อพร้อมใบสมัครไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8.2 คณะกรรมการคัดเลือกทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะพิจารณาคัดเลือก ผู้สมัครขอรับทุนตามเกณฑ์การคัดเลือก และการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนที่ได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จากสถาบันอุดมศึกษา 
8.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการคัดเลือกทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้และถือเป็นที่ยุติ 
9. การสอบสัมภาษณ์ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน ในเดือนมีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th 

ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.mua.go.th/
ภาพประกอบจาก http://www.alaskatel.org/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 ธ.ค. 61 12:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,191 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,191 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement