ให้ทุนเรียนสาขาวิชากฎหมายป.โท-เอกในต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
ให้ทุนเรียนสาขาวิชากฎหมายป.โท-เอกในต่างประเทศ
ให้ทุนเรียนสาขาวิชากฎหมา

สํานักงานศาลยุติธรรม ประกาศให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ โดยเป็นทุนสําหรับบุคคลทั่วไป

๑. จํานวน ๓ ทุน 
๑.๑ ทุนศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย จํานวน ๓ ทุน ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน เช่น Fintech, Blockchain, Digital Asset - กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า เช่น Antitrust and Competition Law - กฎหมายแรงงาน 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากการทดสอบความรู้วิชาความรู้ ความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการด้านกฎหมายและการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้มีสิทธิเลือกสาขาวิชา ในลําดับแรก ผู้ที่ได้คะแนนรวมในลําดับที่สองและที่สามจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกสาขาวิชาต่อมาตามลําดับ ทั้งนี้ ต้องเป็นสาขาวิชาที่ไม่ซ้ํากัน 

ผู้ที่ได้รับทุนศึกษาในวิชาใด จะต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชานั้นไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวมทั้งต้องลงทะเบียนศึกษาในวิชาอื่น ๆ ตามระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการ สมัครและการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา และตามที่สํานักงาน ศาลยุติธรรมกําหนด โดยศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) รับรอง โดยมีหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี หรือหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่าสองปี ซึ่ง ก.ต. เทียบไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี หากผู้ที่ได้รับทุนเคยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมาย จากต่างประเทศแล้ว จะมีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาต่อเพียงหนึ่งหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศในแถบทวีปยุโรป เช่น สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น ประเทศในแถบ ทวีปเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรือประเทศอื่นๆ 

หากผู้รับทุนประสงค์จะศึกษาในสองประเทศ จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการ ดําเนินการเรื่องการให้ทุนสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในต่างประเทศ เรื่อง แนวทางการไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ (กรณีศึกษาสองประเทศ) (ทุนสําหรับบุคคลทั่วไป) ดังนี้ 

๑. ผู้รับทุนการศึกษามีศักยภาพสามารถทําการศึกษาในสองประเทศที่ต่างกันได้อย่าง ต่อเนื่องและสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา ๒ ปี ทั้งไม่เกิดค่าใช้จ่ายที่เกินความจําเป็น 

๒. ผู้รับทุนการศึกษาต้องขออนุญาต และแสดงแผนการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการ ดําเนินการเรื่องการให้ทุนสํานักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในต่างประเทศ โดยมีใบตอบรับจากสถานศึกษา ปฏิทินการศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ที่จะไปทําการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ผู้รับทุนจะต้องเสนอแผนการศึกษา ข้างต้นโดยเร็วเมื่อมีใบตอบรับจากสถานศึกษาหลักสูตรที่สอง