สกอ.ให้ทุนอาจารย์-บุคลากรอุดมศึกษาไทยไปทำวิจัยในต่างประเทศ

ลบ แก้ไข
สกอ.ให้ทุนอาจารย์-บุคลากรอุดมศึกษาไทยไปทำวิจัยในต่างประเทศ
สกอ.ให้ทุนอาจารย์-บุคลาก

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดการสมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดําเนินการจัดสรรทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ สําหรับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จึงประกาศรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกให้รับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ จํานวน ๕ ทุน

คุณสมบัติและระยะเวลาการรับสมัคร 
๑. ผู้สมัครรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ เพื่อรับงบประมาณสนับสนุนไปทําวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี ต้องเป็นผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
๒. ผู้สมัครขอรับทุนเสนอแผนวิจัย ณ ต่างประเทศ พร้อมหลักฐานไปยังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
๓. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะทํางานจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะดําเนินการพิจารณา คัดเลือกผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ 
รายละเอียดการสมัครรับทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ หากไม่สามารถ คัดเลือกผู้สมัครได้ครบตามจํานวนที่ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงจํานวนการจัดสรรทุนตามความเหมาะสม 

การรับสมัคร
บัดนี้ – วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศรับสมครทุนวิจัย ณ ตางประเทศ ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเสนอแผนวิจัยพร้อมหลักฐานต่างๆ ไปยังสถาบันต้นสัังกัด เพื่อตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้นที่ีุมคณสมบัติ ตามเกณฑ์ที่กาำหนด แล้วจึงจัดส่งใบสมัครให้สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - รวบรวมข้อมูลผู้สมัครขอรับทุนวิจัย ณ ต่างประเทศ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรศพท์๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๙, ๑ ๒๖๑๐ ๕๓๒๖, E – Mail : ohecssr@gmail.com 

....................
ที่มา http://www.mua.go.th
ภาพ www.bestcolleges.com

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ม.ค. 62 22:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 687 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 687 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement