เปิดให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม


ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) โดยเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่
เป็นโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม หรือ
สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ซึ่ง สกว. และ สนช. ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในแต่ละ
โครงการรวมกันไม่เกินร้อยละ 75 โดยสูงสุดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท และผู้ประกอบการเจ้าของโจทย์วิจัยต้องร่วม
สนับสนุนงบประมาณ (In cash) ในแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 62

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ช ั้น 14 อาคาร SM Tower เลขท ี่979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : trfrri@trf.or.th เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ www.facebook.com/trfrri
........................................
ที่มา http://rise.trf.or.th/
ภาพ http://www.stamtech.com
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 ม.ค. 62 20:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 794 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 794 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement