จุฬาฯร่วมมือNEHUโครงการวิจัยอรุโณทัยเชื่อมสัมพันธ์ไทย-อินเดีย

ลบ แก้ไข
จุฬาฯ ร่วมมือ NEHU โครงการวิจัย “อรุโณทัย” เชื่อมสัมพันธ์ไทย - อินเดีย”
จุฬาฯร่วมมือNEHUโครงการว
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมิติใหม่ทางด้านความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับ North-Eastern Hill University (NEHU) ประเทศอินเดีย ในโครงการวิจัย “อรุโณทัย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม เพื่อความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแม่บท “นวัตกรรมความร่วมมือทางวิชาการอาเซียน-อินเดีย ระหว่างจุฬาฯ กับ NEHU ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ปี 2561-2564)” ซึ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้
 
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า หนึ่งในพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาวิจัยเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดียผ่านทางภาษาและศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์จุฬาฯ ในสาขาภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร่วมทำงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งในอนาคตจะขยายความร่วมมือกับคณาจารย์ในสาขาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อไป
 
ชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำอินเดีย ให้ข้อมูลว่า อินเดียเป็นประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับอาเซียนผ่านประเทศเมียนมาร์  NEHU เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินเดียตั้งอยู่บนพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา การแสดง ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-อินเดีย ทำให้คนไทยมองอินเดียใหม่ และทำให้คนอินเดียมองประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศให้เพิ่มขึ้นในอนาคต  

จุฬาฯร่วมมือNEHUโครงการว
 
ชุดโครงการวิจัย “อรุโณทัย”  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับภารกิจสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยกับประเทศอินเดีย หลังจากเสด็จฯ เยือน North-Eastern Hill University เมืองชิลลอง รัฐเมฆาลัย สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559  
 
ชุดโครงการวิจัย “อรุโณทัย” ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในส่วนกลาง มี ศ.กิตติคุณ ดร. ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ มีโครงการวิจัยข้ามชาติไทย-อินเดียขนาดใหญ่ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ “พจนานุกรมออนไลน์ คาสี-อังกฤษ-ฮินดี-ไทย” โดย ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และคณะ โครงการ “คติชน ดนตรี และการแสดง:สืบ สร้างสายสัมพันธ์ไทย-คาสี” โดย ศ.พรรัตน์ ดำรุง และคณะ โครงการ “การเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการอนุรักษ์กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” โดย ดร.นฤมล อรุโณทัย และคณะ และโครงการ “การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม เพื่อสานสัมพันธ์ไทย-คาสี: กรณีศึกษาแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์” โดย รศ.ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ และคณะ
 
จุฬาฯร่วมมือNEHUโครงการว

ชุดโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นงานวิจัยประเภทวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ความรู้พื้นฐานและตัวอย่างที่ดีของการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยเน้นพื้นที่ที่มีต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสูงทั้งในประเทศไทยและประเทศอินเดีย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนำมาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจุดเด่นและ  จุดด้อยที่สามารถใช้เป็นบทเรียนของแต่ละฝ่ายในการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ผลผลิตและการสาธิตการแสดงละครและดนตรีที่ใช้วัฒนธรรมและสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นฐานจากการวิจัยของชุดโครงการวิจัย นี้ และเป็นงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ สามารถนำไปต่อยอดทางอุตสาหกรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ช่วยให้ชุมชนสามารถเพิ่มรายได้จากต้นทุนทางวัฒนธรรมของตนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 
.................................................                      
ที่มา-ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ
สุรเดช พันธุ์ลี  ผู้ส่งข่าว
 
 
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ม.ค. 62 20:57 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 367 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 367 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง