ทุนนิเทศฯม.หอการค้าไทยให้เต็มจำนวนและครึ่งหนึ่งเรียนปริญญาตรี

ลบ แก้ไข
คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทยให้ทุนเต็มจำนวนและทุนครึ่งหนึ่งเรียนปริญญาตรี
 
นิเทศม.หอการค้าไทยให้ทุน
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนรัตนมงคล และทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง ปีการศึกษา 2562

“โควตาเรียนดี-กิจกรรมเด่น คณะนิเทศศาสตร์” มอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร(ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าปฏิบัติการ)พร้อมอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด

การสมัครขอทุน
-ศึกษาข้อมูลสาขาวิชา-กลุ่มวิชาเอกที่จะสมัครจาก Webpage คณะนิเทศศาสตร์
-Download ใบสมัครขอรับทุนที่ https://drive.google.com/open?id=1pFIKUAn3PhbXgSb1p-Mtmkrrh0dO1cCg
-กรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ยื่นใบสมัครทุนเรียนดีพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่อาคาร 9 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์ 
 
กำหนดการยื่นใบสมัคร บัดนี้ ถึง อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562ภายในเวลา 16:00 น.ที่ งานธุรการ สำนักคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-6976603, 02-697-6605
 
 

คุณสมบัติ
  1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  2. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษา
  3. มีความรู้ ความสนใจในข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน จากการเปิดรับ สื่อต่าง ๆ
  4. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารดี สามารถตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอเรื่องที่เป็นความสนใจของตนเองได้
  5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
  6. มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมนักเรียน และ/หรือ มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา การเขียน การพูด การแสดง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 
เงื่อนไขเมื่อได้รับทุนรัตนมงคล โควตาเรียนดี-กิจกรรมเด่น :
1. รักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่ติด F และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

รับสมัครนักศึกษาทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ปีการศึกษา 2562
การสมัครขอรับทุน
- ศึกษาข้อมูลสาขาวิชา-กลุ่มวิชาเอกที่จะสมัครจาก Webpage คณะนิเทศศาสตร์
- Download ใบสมัครขอรับทุนที่ https://drive.google.com/open?id=1pFIKUAn3PhbXgSb1p-Mtmkrrh0dO1cCg
- กรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ยื่นใบสมัครทุนเรียนดีพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่อาคาร 9 ชั้น 1 หรือทางไปรษณีย์
 
กำหนดการยื่นใบสมัคร บัดนี้ ถึง อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 16:00 น.ที่ งานธุรการ สำนักคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-6976603, 02-697-6605
คุณสมบัติ
 
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐ
รับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษา
4. มีความรู้ ความสนใจในข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน จากการเปิดรับสื่อต่าง ๆ
5. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารดี สามารถตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอเรื่องที่เป็นความสนใจของตนเองได้
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นพื้นฐาน
7. มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมนักเรียน และ/หรือ มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการหรือด้านอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา การเขียน การพูด การแสดง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
8. ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
 
เงื่อนไขเมื่อได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์ :
1. รักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่ติด F และไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://drive.google.com/open…
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 62 22:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 616 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 616 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง