กว่า500ทุน!ม.รังสิตให้เรียนปริญญาตรีปี2562

ลบ แก้ไข

 

กว่า500ทุน!ม.รังสิตให้เรียนปริญญาตรีปี2562

กว่า500ทุน!ม.รังสิตให้เร

มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  โดยจะให้ทุนการศึกษา จำนวนกว่า 500 ทุน (ไม่รวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ดังนี้
 
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2562
1.ทุน “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ทุน 100% (โรงเรียนละ 1 ทุน)

1. ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.75 หรือที่ 1 ของโรงเรียน โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 100%

2.ทุน “มหาวิทยาลัยพี่...โรงเรียนน้อง” ทุน 50% (โรงเรียนละ 2 ทุน)
1. ทุนให้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาในประเทศ ตลอดหลักสูตร 50%

3.ทุน “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์” ทุน 50% (โรงเรียนละ 1 ทุน)
1. ทุนนี้ให้เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยเป็นนักกิจกรรมดีเด่น มีจิตอาสาเป็นเลิศ ประพฤติดี หรือ เป็นนักเรียนในดวงใจ..ของคุณครู โดยสามารถเลือกสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา เฉพาะการศึกษาภายในประเทศ ตลอดหลักสูตร 50%

ทุนความสามารถพิเศษ (จำนวนกว่า 40 ทุน)

ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา
ผู้สมัครมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาทีมชาติหรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ที่องค์กรหรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจัดขึ้น และมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับ 1 2 หรือ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ประเภทกีฬา อาทิ ฟุตบอล กอล์ฟ เทควันโด บาสเกตบอล ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ เปตอง ตระกร้อ แบดมินตัน และเชียร์ลีดดิ้ง เป็นต้น)

ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีประเภทต่างๆ โดยผ่านการพิจารณาจากวิทยาลัยดนตรี

ทุนความสามารถพิเศษอื่นๆ (จำนวน 10 ทุน)

ทุนด้านศิลปวัฒนธรรม
ทุนศิลปิน
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม นักร้อง นักแสดง หรือมีผลงานทางด้านดนตรี ต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมีงานอย่างต่อเนื่องหรือมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประกวดระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร
ผู้สมัครมีความสามารถโดดเด่นทางด้านอื่นๆ เช่น ประธานนักเรียน ประธานชมรม ผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี โดยผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกิจการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

ทุนโครงการสู่ วศ.บ
1. ผู้สมัครมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก
2. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 5-235 ชั้น 2 อาคารวิษณุรัตน์ (อาคาร 5)
3. นัดหมายผู้สมัครเข้ามาทำการสอบข้อเขียน ที่สำนักงานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
4. กรรมการสอบคัดเลือกของภาควิชานั้นๆ ทำการสอบสัมภาษณ์ (ในวันเดียวกับวันสอบข้อเขียน)
5. แจ้งผลการสอบคัดเลือก ภายในไม่เกิน 15 วันทำการ
 
ข้อกำหนด นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ถ้าไม่มาตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)

สาขาวิชาที่สามารถขอทุนได้มีดังต่อไปนี้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
สาขาวิชาการเงินการและการลงทุน
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซับพลายเชน
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
สาขาววิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์
สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล
สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
สาขาวิชามัลติมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
สาขาวิชารัฐศาสตร์
International Business
Information and Communication Technology
Communication Arts
International Political Economy and Development
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติจีน) (ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรือ HSK4)
 
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เต็มจำนวนค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา โดยระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี  สถาบันการบิน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก สาขาวิชาแพทย์แผนจีน
การให้ทุนการศึกษานี้ให้เป็นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน

....................

ภาพ Cr. Nuttawipat Nukprach
Rangsit University
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ม.ค. 62 14:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,015 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,015 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง