​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางให้ทุนคนไทยไปเรียนวิศวะ

ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางให้ทุนคนไทยไปเรียนวิศวะ
​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ถวายทุนการศึกษา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบันยาง (Nanyang Technological University) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ทุนที่รับสมัคร จำนวน 5 ทุน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาและผลการเรียน ดังนี้
-กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า๓.๕๐
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร การศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า๓.๕๐ หรือร้อยละ ๘๕.๐๐ หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ หรือได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
-ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตร การศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา มาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้ หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครดัดเลือกครั้งนี้

3.การรับสมัคร
-ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเสือก สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. http://vvww.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม" หัวข้อย่อย  "ทุนสําหรับบุคคลทั่วไป"
หัวข้อย่อย “ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
หัวข้อย่อย
“ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง” พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้
-ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
-กำหนดการและวิธีการยื่นใบสมัครคัดเลือก ผู้สมัครคัดเสือกจะต้องกรอกรายละเอียด ในใบสมัครคัดเลือกให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และส่งใบสมัคร หลักฐานและ เอกสารต่าง ๆ ไปที่สำนักงานประสานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เลขที่ ๗๓/๑ อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์2562 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสาร เป็นสำคัญ และหากผู้สมัครคัดเลือกนำส่งเอกสารเอง จะถือวันที่งานสารบรรณ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

......................
ที่มา www.ocsc.go.th
ภาพ http://www.eee.ntu.edu.sg
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ม.ค. 62 21:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 691 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 691 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement