เปิดให้ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ
เปิดให้ทุนวิจัยศูนย์ยุโร

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย พร้อมทั้งกําหนดวิธีการสมัครและคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนวิจัยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ทุนวิจัยที่รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าคัดเลือก
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด้านยุโรปศึกษาขนาดเล็ก จํานวน ทุน มูลค่าเงินทุนละ 50,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีสิทธิสมัครเข้าคัดเลือก
-เป็นโครงการวิจัยในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ/หรือศิลปวัฒนธรรม ที่มีสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับภูมิภาคยุโรป และ/หรือบทบาทของภูมิภาคยุโรปในโลกภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เป็นโครงการวิจัยใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยอื่น และไม่มีข้อผูกพันกับบุคคล กลุ่ม บุคคล หรือองค์กรอื่น ]

ข้อผูกพันในการรับทุน
-ผู้วิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบดําเนินโครงการวิจัยให้เสร็จ สมบูรณ์ และส่งมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่ศูนย์ฯ ตามเงื่อนไข รูปแบบและวิธีการที่ศูนย์ฯกําหนด ภายใน เดือนนับจากวันที่ทําสัญญา ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ศูนย์ฯแต่งตั้งขึ้นให้ประเมินโครงการวิจัย มี ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบดําเนินการตามข้อเสนอแนะ นั้น ภายใน เดือนนับจากวันที่ได้รับข้อเสนอแนะ
-ผู้วิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบมานําเสนอผลงานวิจัยในงาน สัมมนานําเสนอผลงานสาธารณะ ที่ศูนย์ฯจะจัดขึ้นก่อนถึงกําหนดเวลาที่ผู้วิจัยจะต้องส่งมอบรายงานวิจัยฉบับ สมบูรณ์ให้แก่ศูนย์ฯ
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ฯ และ บรรดางานและเอกสารที่ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้นเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ฯ
-ผู้วิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเขียนบทความวิชาการขนาดสั้นที่ มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับโครงการวิจัย จํานวน บทความ ตามรูปแบบที่วารสารยุโรปศึกษาของศูนย์ฯกําหนด แล้วส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์กับวารสารนั้น ภายใน เดือนนับจากวันที่ส่งมอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ขั้นสุดท้ายให้แก่ศูนย์ฯ
-ในกรณีที่ผู้วิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา รับทุนได้ ผู้วิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนต้องรับผิดชอบชําระค่าปรับหรือค่าเสียหาย ตามข้อกําหนดใน สัญญาจ้างนักวิจัย

การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเข้าคัดเลือก สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ..๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าสู่ระบบของ Google (Gmail) แล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ https://bit.ly/2AOvzpJ จากนั้นกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารตามคําแนะนําในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
..........................
ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://www.grad.chula.ac.th
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 ม.ค. 62 20:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 757 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 757 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง