เรียนฟรีปี2562!พร้อมมีงานทำ100%ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์สวนสุนันทา

ลบ แก้ไข

เรียนฟรีปี 2562 พร้อมมีงานทำ100%ที่วิทยาลัยโลจิสติกส์สวนสุนันทา

เรียนฟรีมีทุนให้!พร้อมงา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่จบชั้นม.ปลายเพื่อรับทุนเรียนฟรีเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปี 2562 พร้อมมีงานทำ 100%

โดยเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาในโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่คุณสมบัติผ่านจะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ภาคพิเศษ) บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เรียน 2 วัน ทำงาน 4 วัน

กำหนดการ รับสมัคร ถึง 1 มี.ค.62 (เที่ยง)  สอบสัมภาษณ์ 8 มี.ค.62 นำเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,ใบเกรด,รูปถ่าย มาในวันสัมภาษณ์ด้วย

สมัคร online คลิกลิงค์
https://cls.ssru.ac.th/th/announcement/view/new72

ติดต่อสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง โทร. 094 494 4514
www.ssru.ac.th