มีทุน!นิเทศจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ลบ แก้ไข

มีทุน!นิเทศจุฬาฯเปิดรับเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
มีทุน!นิเทศจุฬาฯเปิดรับเ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 พร้อมมีทุนการศึกษาหลายประเภท

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ป.เอก)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ป.โท)

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2562

สมัครออนไลน์ :