เปิดให้ทุนหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ปี2562

ลบ แก้ไข
เปิดให้ทุนหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ปี 2562

เปิดให้ทุนหนุนการจัดทำวา


สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุน การจัดทํา NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2562 นี้ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จํานวน 3 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทําวารสาร Social Science Asia ปีที่ 5 (ปี 2020) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาวารสารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ
- เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ของนักวิจัย นักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับนานาชาติ มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์

คุณสมบัติของวารสาร
-วารสาร Social Science Asia เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์ ซึ่ง วช. ต้องการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ในรูปแบบของวารสารวิชาการแบบดิจิทัลที่มี การเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรี หรือ Open Access ที่ครอบคลุมทุกสาขา ทางด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา นิเทศศาสตร์ อาชญาวิทยา คติชนวิทยา ภาษาศาสตร์ นิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-การนําเสนอบทความในวารสารให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องผ่านการตรวจสอบความ - ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ก่อนนําผลงานเผยแพร่ทางสาธารณะ
-ต้องมีกองบรรณาธิการ / คณะบรรณาธิการที่ประกอบด้วย

- ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ผู้ทรงคุณวุฒิในตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ ที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องในสาขาวิชา

- บุคคลภายนอกสถาบันฯ ที่จัดพิมพ์วารสารนั้น หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- วช. อาจพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์ที่ วช. เห็นสมควรเข้าร่วม เป็น Editorial Committee ในกองบรรณาธิการด้วย ทั้งนี้เพื่อให้แนะนํา และชี้แนะแนวทางการจัดทํา วารสารให้เป็นไปในทิศทางที่สอดรับกับ Social Science Asia
- กองบรรณาธิการจะต้องมีศักยภาพในด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการ ประสานงาน ด้านการบริการ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดีในด้านการจัดทํา วารสารวิชาการ ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาบทความในวารสารทั้งหมด
-กองบรรณาธิการสามารถกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบการพิมพ์ และบรรณานุกรม ของบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา การรับลงตีพิมพ์ได้เอง
-ผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจํานวนบทความทั้งหมดควรมา จากสถาบันอื่นที่ไม่ใช่สถาบันที่จัดทําวารสารนั้น
- บทความต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ท่าน (จากหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 ท่าน) ในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) โดยผู้ประเมินบทความต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ทํางานวิจัยและมีผลงานการวิจัยอย่าง ต่อเนื่อง
-บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารควรประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความ ปริทัศน์ บทความเรื่องสั้น บทแนะนําหนังสือ จํานวนทั้งสิ้น 5 บทความ และมีบรรณนิทัศ (book review) บทความ และอาจมีบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. ตีพิมพ์ด้วย
-บทความต่าง ๆ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน . หลักเกณฑ์และวิธีให้การสนับสนุน

ผู้สนใจสามารถขอรับทุน โดยจัดทําเอกสารจํานวน ๑ ชุด ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุ ดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๖, ๗๐๗ โทรสาร ๐๒-๕๗๔๔-๖๘๔
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
.........................

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.nrct.go.th

 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มี.ค. 62 18:02 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 582 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 582 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง