ม.รังสิต จับมือ MDU สวีเดน เปิดพยาบาล 2 ภาษา

ลบ แก้ไข

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะ Healthcare and Social Welfare มหาวิทยาลัย Malardalen (MDU) ประเทศสวีเดน พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ทวิภาษา (Bilingual) มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านพยาบาลของประเทศที่อยู่ในภาวะขาดแคลน

ผู้บริหารของ RSU & MDU หารือเรื่องหลักสูตร

 

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงแนวความคิดในการพัฒนาหลักสูตรว่า ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรนี้เกิดจากการตั้งคำถามมากมาย เช่น เราต้องการให้คนไทยมีการรักษาพยาบาลที่สมบูรณ์มีคุณภาพใช่ไหม ต้องการให้ทุกคนมีงานทำใช่ไหม เราต้องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการพยาบาลใช่ไหม เราต้องการให้ต่างประเทศเดินทางมาใช้บริการ และนั่นคือจุดแข็งทางเศรษฐกิจของเราด้วยใช่ไหม แต่เราไม่เคยคิดถึงจุดนี้ วิชาชีพพยาบาลถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในวงการแพทย์ปัจจุบัน แต่ในขณะนี้พยาบาลกำลังขาดแคลนทั่วโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวขาดแคลนพยาบาลมหาศาล ดังจะเห็นได้จากมลรัฐแคลิฟอเนียร์รัฐเดียวใน 50 รัฐ ขาดแคลนพยาบาลถึง 24,000 คน เขาจึงรับรับสมัครพยาบาลจากทั่วโลกไปทำงาน แต่ในเมื่อความต้องการมีมากกว่าอุปทานเราจึงคิดว่านี่คือ โอกาสที่จะเราจะพัฒนาและผลิตพยาบาลไปทำงานต่างประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบจากรายได้ พยาบาลในต่างประเทศจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นมากกว่า 3 เท่า หากเทียบกับการทำงานในประเทศไทย นั่นจึงเป็นที่มาของการให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว

“นอกจากนี้ พยาบาลที่จบไปจะมีความสามารถและทักษะด้านภาษาต่างประเทศ กอรปกับบุคลิกลักษณะของคนไทยที่มีความอ่อนน้อม ถือเป็นคุณลักษณะของชาติมีความเหมาะสมจะเป็นพยาบาลที่ดีได้ นี่คือความเข้มแข็งของประเทศไทยที่เราสามารถทำได้ ซึ่งนับเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ตัวพยาบาลเองและประเทศชาติได้ทั้ง 2 ด้าน คือ สามารถส่งออกพยาบาลไปทำงานในต่างประเทศได้ และในทางกลับกัน ก็สามารถทำงานในประเทศไทยได้ เพื่อรองรับคนไข้จากต่างชาติที่เขามารักษาตัวในประเทศไทยได้อีกมากมาย เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าและมีความสามารถด้านการแพทย์สูง จึงทำให้คนต่างชาติทั้งจากตะวันออกกลาง อเมริกา และยุโรปเข้ามารับการรักษาที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น การผ่าตัดหัวใจในต่างประเทศต้องจ่ายหลายล้านบาท แต่ในประเทศไทยใช้เพียงห้าแสนบาท ซึ่งถูกกว่ามาก ดังนั้น คนไทยไม่ด้อยกว่าใครในโลก ทำไมเราจึงไม่ฉกฉวยโอกาสนี้ เพื่อตอกย้ำความคิดที่ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลักสูตรนี้โดยความตั้งใจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ต้องการตอบสนองความต้องการพยาบาลที่มีลักษณะเฉพาะมีความสามารถใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน แต่ในขณะเดียวกันก็รู้พื้นฐานทางด้านสุขภาพ ทางด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของผู้ให้บริการด้วย ซึ่งจะทำให้การพยาบาลที่เราเรียกว่า “พยาบาลองค์รวม” มีคุณค่ามากขึ้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการมากขึ้น ดังนั้น ทางคณะฯ จึงได้ลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Malardalen ประเทศสวีเดน ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลทวิภาษา (Bilingual) ขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยรังสิตใน 3 ปีแรก และเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัย Malardalen ในชั้นปีสุดท้าย และเมื่อนักศึกษาเรียนจบ จะได้รับปริญญาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสถาบันไหนเปิดหลักสูตรสองปริญญาแบบนี้

อาจารย์ปรานี ทัดศรี หัวหน้าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทวิภาษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากประสบการณ์ร่วม 10 ปี ที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้ทำโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทำให้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน จึงทำให้เกิดหลักสูตรพยาบาลทวิภาษาขึ้น จุดเด่นของหลักสูตรเราคือ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากในสังคมยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ ซึ่งส่งเสริมและกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งคนไทยสามารถเดินทางไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เพราะฉะนั้นศักยภาพในด้านภาษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

“หลักสูตรนี้เราสอนเป็น 2 ภาษา ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะต้องจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสายวิทยาศาสตร์ หรือวิทย์-คณิต และควรมีลักษณะที่ชอบภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นฐานตั้งต้นในเกณฑ์ของภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามทางคณะฯ จะจัดการสอนภาษาอังกฤษที่ให้แก่นักศึกษาภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา ดังนั้น นักศึกษาจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 4-5 วิชา เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงและมีความพร้อมในการที่ไปเรียนต่อที่ประเทศสวีเดน เราเชื่อว่านักศึกษาที่จบในหลักสูตรนี้จะมีคุณลักษณะจำเพาะไม่ว่าจะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพยาบาล รวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและบริการผู้ป่วยที่มีลักษณะความหลากหลายในเชิงวัฒนธรรม นี่คือจุดเด่นของหลักสูตรเรา ดังนั้น นักศึกษาจึงสามารถทำงานในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งทั่วโลก ทั้งโรงพยาบาลในต่างประเทศที่รับคนไข้ไทย นักศึกษาจะสามารถสะท้อนความเข้าใจของคนไข้ออกมาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้โรงพยาบาลที่รับคนไข้นานาชาติในประเทศไทยมีการขยายตัวมากขึ้น และมีความต้องการพยาบาลกลุ่มนี้สูงมาก นักศึกษากลุ่มนี้จะสามารถเข้าทำงานในโรงพยาบาลเหล่านี้ได้อย่างง่าย เพราะเป็นความต้องการของโรงพยาบาลเหล่านี้จริงๆ” หัวหน้าหลักสูตรฯ กล่าวต่อ 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
    หรือเทียบเท่า
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกิน 5 ปี
   สามารถเทียบโอนรายวิชาบางส่วนได้
 - มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 - มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติวิชาชีพ

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย

            ค่าเล่าเรียน คิดอัตราเหมาจ่าย  180,000 บาท/ปี  เป็นเงิน  720,000  บาท   ซึ่งรวมการจัดให้ศึกษาภาษาอังกฤษนอกหลักสูตร  เทอมละ  1 รายวิชา  (3 หน่วยกิต) ในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3  และภาษา  Swedish  อีก  6  หน่วยกิต ที่ประเทศสวีเดน

            สำหรับในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะไปศึกษาที่ประเทศสวีเดน  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของ

                        - ค่าเดินทาง  ไป-กลับ  ประเทศสวีเดน

                        - ค่าใช้จ่าย / ค่าที่พัก ในประเทศสวีเดน  1 ปี  ประมาณ  300,000  บาท

โอกาสในการทำงาน

            ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญา  คือ  Bachelor  of  Nursing Science  จากมหาวิทยาลัยรังสิต  และ  Bachelor of Science in Caring  Science   จากมหาวิทยาลัย  Malardalen  ประเทศสวีเดน  ซึ่งนักศึกษาสามารถขอสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพได้ทั้งในและต่างประเทศ  และมีโอกาสเลือกทำงานทั้งในและต่างประเทศได้

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 เม.ย. 53 14:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 28,006 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 28,006 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย สมชาย
IP : 58.11.28.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง