เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,194 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,512,004 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 630 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนทดลองทำข้อสอบ O-NET กับสทศ.ฟรี

ลบ แก้ไข

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.   เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทดลองทำข้อสอบ O-NET ได้ฟรี ในงานวันองค์การมหาชนซึ่งขึ้นเป็นครั้งแรก ในชื่อ “องค์การมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์” ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2551 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 7 HEAVEN Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์

งานนี้เข้าร่วมได้ทั้งประชาชนทั่วไป ครอบครัว นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ เข้าร่วมชมงานซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทุกรุ่นทุกวัย ผู้เข้าชมงานจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดการจัดงานในแต่ละวันว่า “วันที่คนไทยต้องเรียนรู้ วันที่คนไทยต้องต่อยอดเพื่อการพัฒนา และวันที่คนไทยและประเทศไทยอยู่ในสังคมที่มั่นคง”

พบกับการเสวน และกิจกรรมที่หลากหลาย ของงานในแต่ละวัน เช่น

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551:-

o ร่วมรับฟังการเสวนาเรื่อง “องค์การมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์” โดย นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ มีคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เป็นพิธีกร

o การเสวนาเรื่อง “โลกร้อน อย่าทำไทยร้อน” โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

o กิจกรรมการฉายภาพยนต์ “มองโลกและเมืองไทยในหนัง” โดย หอภาพยนตร์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (An Inconvenient Truth ของ นายอัล กอร์) ฯลฯ ณ มินิเธียเตอร์ ฉายภาพยนต์หายากหรือน่าสนใจ

o การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับมีค่า โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ วันละ 20 ท่าน ท่านละ 1 ชิ้น และยังมีการร่วมสนุกภายในบูธ นิทรรศการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อรับ “พลอย” ฟรี จำนวน 300 เม็ดต่อวัน ตลอด 3 วัน

o บริการตรวจสุขภาพฟรี ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตลอดทั้ง 3 วัน

o สำหรับนักเรียนที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สามารถมาทดลองทำข้อสอบ O-NET ได้ที่บูธนิทรรศการของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.

o เสวนาประเด็น “เทคโนโลยีดาวเทียมกับภัยธรรมชาติ” โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

o เสวนา “Creative Thailand Day 1 ตอน ความรู้สร้างมูลค่า” โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

o เสวนาประกอบการแสดง “กลองสะบัดชัย” โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

กิจกรรมสำหรับน้องๆ หนูๆ มีการสาธิตการทำจรวดและพายุหมุนเพื่อกระตุ้นความคิดทางวิทยาศาสตร์ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และกิจกรรมปั้นของจิ๋ว โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

o กิจกรรมคอนเสิร์ต Motion Graphic โดย กลุ่ม B.O.R.E.D UNIT

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2551:-

o กิจกรรมการแสดงดนตรี โดย นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

o เสวนา “Creative Thailand Day 2 : สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์”

โดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานออกแบบ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

o เสวนา “ต่อยอดสมบัติชาติ” โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

o กิจกรรมคอนเสิร์ต โดย สุชาติ ชวางกูร และแขกพิเศษ

o เสวนาประกอบการแสดง “ดิเกร์ฮูลู” โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

o กิจกรรมสอนดำน้ำ โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2551:-

o เสวนา “องค์การมหาชน เพื่อประชาชน” โดย ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์

o กิจกรรมฉายภาพยนตร์ “มองโลกและเมืองไทยในหนัง”

o เสวนา “สร้างสมอง สร้างชาติ” โดย ดร.ธงชัย ชิวปรีชา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ผอ.สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ

ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

o เสวนา “เปิดขุมความรู้ สู่ความเข้าใจมนุษย์” โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

o เสวนา “ปั้นน้ำ (ยางพารา) เป็นครีม” โดย นพ.ธงชัย ทวิชาติ ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

o เสวนา “วิถีไทยในวัฒนธรรมโฆษณาโลก” โดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

(นายธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด)

o เสวนา “Creative Thailand Day 3 : เด็กเอ๋ย...เด็กดี ร่วมสร้างสังคมมีค่า”

โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

o การแสดง “พิพิธพาเพลินกับเจ้าขุนทอง” โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

งาน “องค์การมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์” จัดกิจกรรมสำหรับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง ครอบครัว ผู้ประกอบการ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกับหน่วยงานอีกประเภทหนึ่งของรัฐที่สามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและร่วมพัฒนาประเทศชาติ กิจกรรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2551 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณ Heaven Seven ชั้น 7 TK park อุทยานการเรียนรู้ และ EDEN Skywalk

 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 มิ.ย. 51 15:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 42,183 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 42,183 ครั้ง ตอบ 10 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย แำหด
IP : 49.228.53.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ขุมเพชร
IP : 118.173.34.***

ข้อที่ดี

ลบ แจ้งลบ
โดย 12343
IP : 124.120.57.***
ม่ายเหนมีอารายเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย bowl2540@hotmail.com
IP : 119.31.33.***
อยากให้ติวข้อสอบเรียนต่อมหาลัยจังเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย autbest
IP : 61.19.25.***
ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 124.120.202.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ญ.ดารุณี อันไฮ
IP : 125.26.174.***
อยากทำข้อสอบ o-netจังเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย ด.ญ.อรทัย วงษ์ลุน
IP : 125.26.174.***
ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 118.173.115.***
ลบ แจ้งลบ
โดย นางสาวมโนชา
IP : 118.175.185.***

อยากให้มีเว็บไซต์ O-net หรือข้อสอบให้ทำจัง

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์