เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,213 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,549,097 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 631 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนเตรียมสอบ”แพทย์”12สถาบัน

ลบ แก้ไข

น้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบ “แพทย์” ถึงเวลานี้ถือได้ว่าใกล้เข้ามาทุกขณะแล้ว เพราะจากกำหนดการรับสมัครของ กสพท. 12 สถาบันในปีที่ผ่านมานั้น จะเริ่มรับกันตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าในปีนี้ก็จะรับในช่วงเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าจะเป็น “หมอ” ก็รอสมัครและสอบกันได้

ในวันนี้เลยขอนำระเบียบการปีที่แล้วมาให้ศึกษากัน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งนำ “คำถาม” ข้อข้องใจต่าง ๆ มาให้ดู...รู้ไว้ก่อน กันพลาด…มาติดตามกันได้เลย

รายละเอียดการรับสมัคร

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้รับมอบอำนาจจากคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครนักเรียน ผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) เพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครองและลดปัญหาในการมอบตัวเข้าศึกษาซ้ำซ้อนในหลายสถาบันพร้อมๆ กัน

1. คณะ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ร่วมสอบคัดเลือกฯ

คณะ สถาบัน website จำนวนรับโดยประมาณ

01 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.md.kku.ac.th 30

02 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.md.chula.ac.th 200

03 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.med.cmu.ac.th 45

04 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.med.tu.ac.th 60

05 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th 20

06 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล www.ra.mahidol.ac.th 148

07 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล www.si.mahidol.ac.th 225

08 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th 30

09 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.medicine.swu.ac.th 120

10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ medinfo.psu.ac.th 60

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล www.vajira.ac.th 80

12 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า www.pcm.ac.th 100

13 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th 50

14 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.dt.mahidol.ac.th 50

รวม 1,218 คน

** สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร หรือนักศึกษาแพทย์ตามที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด และเป็นเพศหญิงไม่เกิน 40 คน ดูรายละเอียดได้ ที่website ของวิทยาลัยฯ

2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน 2551

2.2 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) และไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร)

2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2551 ตามโครงการพิเศษต่างๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิกับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

2.4 ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับสกอ. ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)

2.5 ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ ขอให้ดูรายละเอียดใน Website ของแต่ละสถาบันและระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกอบ

2.6 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน (ยกเว้นผู้เข้าศึกษาในสถาบันเอกชน) การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1-2.6 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ จงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษาของสถาบันนั้นๆ

3. กำหนดการรับสมัครและการสอบ

ในปีที่ผ่านมา มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม  ทาง internet

ชำระเงินค่าสมัคร 1 สิงหาคม – 4 กันยายน  (ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันอังคารที่ 4 กันยายน

การเปลี่ยนอันดับ วันที่ 6-8 กันยายน ผ่าน internet

     คำถามคนอยากเป็นหมอ

ปีนี้การสอบ A Net มีคะแนนคณิตศาสตร์ 2 เฉลี่ยเท่ากับ 21.96 กสพท.จะมีการลดเกณฑ์ จาก 30% เป็นเท่ากับคะแนนเฉลี่ยหรือไม่

ตอบ กสพท.ยังยึดหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้แล้วว่า คะแนนแต่ละวิชา ต้องได้มากกว่า 30% ทั้งการคัดเลือกรอบแรกและรอบที่ 2

กสพท.มีหลักเกณฑ์รับในรอบที่ 2 และ 3 อย่างไร

ตอบ - ในรอบที่ 2 กสพท.ยังใช้เกณฑ์เดิมเหมือนรอบที่ 1 โดยพิจารณาจากผู้ที่ไม่ติดรอบแรก ไม่มีการเลื่อนลำดับ หากผู้ที่ติดรอบแรกแล้ว ไม่ผ่านสัมภาษณ์ ตรวจ ร่างกาย หรือสละสิทธิ์ ก็จะตกไป ไม่นำมาพิจารณาในรอบที่ 2
- ส่วน รอบที่ 3 กสพท.ให้สิทธิแต่ละสถาบันจะกำหนดเกณฑ์เอง แต่ทุกสถาบันที่รับรอบ 3 จะไม่พิจารณาผู้ที่ติดรอบแรกและรอบที่ 2
- อย่างไรก็ตาม การสมัคร Central Admission ยังมีคณะแพทย์/ทันตแพทย์บางแห่งประกาศรับด้วย นักเรียนสามารถไปสมัครได้
- นักเรียนควรติดตามข่าวจาก Web site ของแต่ละสถาบัน

ถ้าสอบได้โควตารับตรงของที่อื่น กสพท.จะตัดสิทธิ์หรือไม่

ตอบ ผู้สมัครสอบโควตารับตรงที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าศึกษาแล้ว และได้เซ็นหนังสือยืนยันว่าจะเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบันนั้น (แพทย์ทุกสถาบัน ยกเว้นมหาวิทยาลัยรังสิต) หรือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล และยินยอมให้คณะ/สถาบันนั้นส่งชื่อไปตัดสิทธิ์การคัดเลือกของกสพท. ทางกสพท.จะทำการตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกของกสพท.ทันที แต่ถ้าเป็นหลักสูตรอื่นที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น กสพท.จะยังคงให้สิทธิ์ในการคัดเลือกของกสพท.ต่อไป

ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไป

ตอบ ยังไม่ต้องทำอะไร กสพท.จะติดต่อขอคะแนน A-NET จาก สกอ., O-NET จาก สทศ. เพื่อนำประกอบการพิจารณาตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกายของแต่ละสถาบัน

 


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ก.ค. 51 14:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 79,401 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 79,401 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Suchada
IP : 203.144.160.***
ลบ แจ้งลบ
โดย hi
IP : 124.157.237.***
  1. อยากรู้ว่า ถ้าจะสอบ แพทย์ต้องใช้ pat อะไรบ้างค่ะตอนนี้ก็ต้องสมัครสอบแล้วถ้าออกมาทีหลังแล้วมันจะทันหรอค่ะ ถ้าสมัครไปแล้วก็แก้ไม่ได้แล้วอีกอย่างสมัครทีเดียว 3 ครั้งรวด แล้วคนที่อยากเข้าคณะแพทย์ จำเป็นต้องสอบ pat 1 รึเปล่าค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย a-77
IP : 125.24.242.***

อยากรุแนวข้อสอบวิชาเฉพาะจังค่ะ

 

ใครรุช่วยบอกที

ลบ แจ้งลบ
โดย พี่ฐา
IP : 222.123.139.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์