ก.พ.เปิดคัดป.โท – ป.เอก รับทุนวิจัย

ลบ แก้ไข

 

UploadImage

ก.พ.เชิญผูที่กําลังทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธในหลักสูตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตที่เกี่ยวของ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
สงวิทยานิพนธ/สารนิพนธเพื่อขอรับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕
เปนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบงเปน ๕ ทุน ดังนี้
 
๑. ทุนสนับสนุนการทําสารนิพนธระดับปริญญาโท จํานวน ๒ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 
๒. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท จํานวน ๒ ทุน ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 
๓. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก จํานวน ๑ ทุน เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ จํานวนทุนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
 
นิสิต/นักศึกษาที่สนใจขอรับทุน

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มี.ค. 55 15:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,413 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,413 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง