สหรัฐมอบทุนStudy of the U.S. Institutes for Scholars ให้อาจารย์ไทย

           สหรัฐมอบทุนStudy of the U.S. Institutes for Scholars ให้อาจารย์ไทย
                          
สหรัฐมอบทุนStudy of the

สถานเอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2558 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และกำลังเปิดรับสมัครชิงทุนดังกล่าวอยู่เพื่อให้อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2558 แบ่งเป็น 6 โครงการย่อย โดยแต่ละโครงการ จะเน้นวิชาการเฉพาะด้าน และมีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาตอบรับที่จะเข้าร่วมโครงการดังนี้

    1. Contemporary American Literature (the University of Louisville, Kentucky - รอการยืนยัน)

    2. Journalism and Media (Ohio University - รอการยืนยัน)

    3. Religious Pluralism in the United Stated (University of California, Santa Barbara - รอการ ยืนยัน)

    4. U.S. Culture and Society (New York University - รอการยืนยัน)

    5. U.S. Foreign Policy (Brand College ในมลรัฐ New York - รอการยืนยัน)

    6. U.S. Political Thonght (University of Massachusetts Donahue Institute located in Amherst, MA - รอการยืนยัน)

    
คุณสมบัติ
-ผู้สมัครจะต้องเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือพนักงานอาจารย์ที่ดำเนินการสอน และ/หรือมีส่วนร่วมในการวางหลักสูตรการสอนในวิชาการที่เกี่ยวข้อง

-ทั้งนี้ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาเป็นสำคัญ

-มีความพร้อมทางภาษาอังกฤษ สามารถอ่านเอกสาร 25 - 30 หน้า อย่างต่ำได้ทุกวันตลอดโครงการ

-สามารถร่วมอภิปรายอย่างเต็มที่

-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ณ สถาบันในแต่ละโครงการได้ตามกำหนดการ

การสมัคร
อาจารย์ที่สนใจทุนสำหรับแต่ละโครงการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการ และใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา http://bangkok.usembassy.gov/2015_susi_scholars.html

ส่งใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งหนังสือรับรองจากคณาจารย์มายังที่อยู่

Media and Cultural Section (Application for SUSI for Scholars)                

U.S. Embassy Bangkok

GPF Tower A.

10th Floor, 93/1 Wireless Road

Lumpini, Pathumwan

Bangkok 10330

โดยเอกสาร จะต้องมาถึงทางสถานทูตฯ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2558

หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ bangkokpd@state.gov โดยใช้หัวข้อของอีเมล์ว่า "SUSI for Scholars"

ข้อมูล-สถานเอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 

โดย tui sakrapee
วันที่ 19 ธันวาคม 2557
พิมพ์หน้านี้