รัฐบาลไทยเปิดให้ทุนครูไทยไปสอนภาษาไทยที่ม.เซี่ยงไฮ้

รัฐบาลไทยเปิดให้ทุนครูไทยไปสอนภาษาไทยที่ม.เซี่ยงไฮ้

รัฐบาลไทยเปิดให้ทุนครูไท

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินโครงการสอนภาษาไทยเป็นวิชาเลือกของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มาตั้งแต่ปี 2557 โดยได้เชิญอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยไปเป็นผู้สอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ซึ่งวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยได้รับความสนใจและการตอบรับอย่างดีจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ โดยมีนักศึกษาในห้องประมาณ 35-40 คน

สำหรับปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มีแผนจะเปิดสอนวิชาภาษาไทยในปีการศึกษา 2560-2561 คือ ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (กันยายนถึงพฤศจิกายน 2560) และฤดูหนาว (ธันวาคม 2560 ถึงมีนาคม 2561 ซึ่งมีวันหยุดตรุษจีนประมาณ 3 สัปดาห์) โดยแบ่งการสอนเป็น 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำนวน 20 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง

 

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงมีนาคม 2561

โดยผู้สนใจต้องจบการศึกษาในสาขาวิชาภาษาไทย มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 2 ปี และเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ และค่าสอน/อุปกรณ์การสอนในช่วงเวลาดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 36,000 หยวน และมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้จะรับผิดชอบในการจัดหาที่พักภายในมหาวิทยาลัยหรือค่าเช่าที่พักเดือนละ 3,500 หยวน ค่าสอนคาบละ 150 หยวน และสนับสนุนสิทธิการเข้าใช้ห้องสมุดและเข้าชั้นเรียนภาษาจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมไปถึงค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในระหว่างที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย


ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติโดยย่อ สำเนาปริญญาบัตร และผลการศึกษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยตรงไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เพื่อทางมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้จะได้ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

ติดต่อได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ +(86 21) 52609890 
โทรสาร +(86 21) 52609898 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ranoppun@hotmail.com
ที่มา
Bureau of International Cooperation Strategy, OHEC

โดย tui sakrapee
วันที่ 8 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้