ทุนให้ครู-นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนต่อทำวิจัย
ทุนให้ครู-นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ทำวิจัย

ทุนให้ครู-นักศึกษาไปแลกเ

ทุนหลากหลายโครงการ ที่มอบให้ในระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ มีมาให้คนไทยเราได้เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเรื่อย ๆ แต่มากมายเช่นเดิมครับ นอกจากนี้ยังมีทุนสำหรับผู้ที่ชอบคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานวิจัย มีข้อมูลน่าสนใจมากจากหลาย ๆ สถาบัน เชิญเข้าไปติดตามกันครับ...
 
เปิดให้ทุนเยาวชนร่วมโครงการ JENESYS 2017 ดูงานที่ญี่ปุ่น
กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Cuture) Japan ASEAN Student Council 
 

คุณสมบัติ
 - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเอเชียศึกษา เอเชียตะวันออกศึกษา รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
- มีอายุระหว่าง 18 - 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่รับสมัคร
- ไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
-ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 
- ไม่อยู่ในระหว่างขอรับทุนหรือสมัครรับทุนเดินทางไปต่างประเทศ กรณีเคยเข้าร่วมโครงการต่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร
 - รับสมัครระหว่างวันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2560 โดยส่งใบสมัครด้วยตนเองที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือส่งทางไปรษณีย์ส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับเป็นสำคัญ
จำนวนผู้สอบที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
- นิสิต นักศึกษา จำนวน 11 คน ที่ปรึกษา 1 คน 
 
สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร

กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2255 5850 - 7 ต่อ 178 หรือ 179 ในวันและเวลาราชการ
คลิกดูที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
เปิดให้ทุนครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้น-ม.ปลาย
เปิดให้ทุนแก่ครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ รับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560
 
1. วัถุตประสงค์
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีความประสงค์จะมอบรางวัลให้กับครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลงานดีเด่นในการริเริ่มและสร้างสรรค์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปกระตุ้นและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อวิชาวิทยาศาสตร์
 
2. ผู้มีสิทธิสมัคร
ครู-อาจารย์ของโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่สอนประจำการในสายวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร 1 สิงหาคม 2560) และไม่เคยได้รับรางวัลของมูลนิธิฯ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) ยกเว้นรางวัลชมเชย
 
3. รางวัล
เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายดังนี้
4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เงินรางวัล 240,000  บาท
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล  80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล  60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เงินรางวัล 300,000 บาท
รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล   80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
4.3 เงินสนับสนุนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนที่มีครูที่ได้รับรางวัลใน 4.1 และ 4.2 โรงเรียนละประมาณ 25,000 บาท
หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินอาจเพิ่มรางวัลชมเชย หรือเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
 
4. วิธีการสมัครและกำหนดวันรับสมัคร
 
5.1 ผู้สนใจขอใบสมัครได้ที่:-
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
- ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
-ส่วนประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท  กรุงเทพฯ 10110  โทร 02 392 4021   แฟกซ์ 02 381 0750
-ที่ทำการ  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  
ชั้น 6  อาคารบุปผจิต  เลขที่ 20  ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร 02 266 6595 ต่อ 553  แฟกซ์ 02 266 6610  E-mail: Saovalak_C@toray.co.th
 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.ttsf.or.th
5.2 การสมัครจะมาสมัครด้วยตนเองในเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายังที่ทำการมูลนิธิฯ 
หรือส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-mail: Saovalak_C@toray.co.th
5.3 หมดเขตรับสมัคร  วันพฤหัสที่ 12 ตุลาคม 2560
 
5. การตัดสินดำเนินการ ดังนี้
ดำเนินการเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากใบสมัครและผลงาน โดยมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการตัดสินขั้นตอนที่ 1 ทราบประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน  2560
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการจะเชิญผู้ผ่านการตัดสินขั้นตอนที่ 1 มานำเสนอผลงานประมาณต้นเดือนธันวาคม 2560 (วันที่และรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักให้สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
มูลนิธิฯ จะประกาศผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลประมาณเดือนมกราคม  2561
 
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ของมูลนิธิฯ ถือเป็นที่สุด
 
6. การมอบรางวัล
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จะจัดพิธีมอบรางวัลประมาณเดือนมีนาคม 2561 
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบภายหลัง
 
..........................
ที่มา http://www.ttsf.or.th
 
ให้ทุนอาจารย์-นักวิจัยทำวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 แก่อาจารย์ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  
 
1. วัถุตประสงค์    
เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย  โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์  ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก
ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต
 
2. ขอบเขตการสนับสนุน    
เงินทุนที่ให้จะให้การสนับสนุนเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้ทำการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยในโครงการเป็นหลัก  และส่วนหนึ่งจะให้การสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศรวมทั้งการเผยแพร่ผลงาน   บางส่วนอาจให้เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุในการดำเนินการวิจัย ทั้งนี้โครงการที่เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ควรเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้วโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิฯถือเป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยนั้นๆ เพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น
 
3. ผู้มีสิทธิสมัคร  
อาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนหรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยที่ต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่กล่าวข้างต้นโดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานวิจัยในประเทศไทย
 
4. เกณฑ์การพิจารณา
4.1 หัวข้องานวิจัยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศโดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรฟิสิกส์เคมีและวิศวกรรมศาสตร์และเป็นงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงในการตอบความท้าทายของโลกปัจจุบันและในอนาคต (ดูตัวอย่างโครงการที่เคยได้รับทุนในปีก่อนๆ ได้ที่ http://www.ttsf.or.th/winner2.php)  
4.2 วิธีการและแผนงานวิจัยถูกต้องและเหมาะสมตามแบบแผน  เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ
4.3 ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้มีประวัติความสำเร็จในผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆเป็นอย่างดี และ/หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาของงานให้เป็นที่ยอมรับในวงการต่อไป อีกทั้งมีศักยภาพที่จะผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในสาขานั้นๆ ได้
4.4 ข้อเสนอโครงการต้องระบุชัดเจนถึงประเด็นปัญหาหรือที่มาที่นำมาสู่การวิจัยในเรื่อง/หัวข้อที่เสนอ  โดยมีการอ้างอิงถึงงานวิจัยที่ได้มีการทำมาแล้วหรือที่มีผู้อื่นกำลังทำอยู่ในเรื่องนั้นๆ ด้วย รวมทั้งระบุชัดเจนถึงสิ่งที่จะได้รับจากงานวิจัยนี้ว่าจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือมีส่วนที่ทำให้เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นที่สงสัยนั้นได้ถ่องแท้ขึ้นอย่างไร
4.5  โครงการที่เสนอขอรับทุนช่วยเหลือการวิจัยจากมูลนิธิฯ ควรได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยหลักจากแหล่งทุนอื่นอยู่แล้ว 
4.6 สถาบันต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยจากมูลนิธิฯ  มีการกระจายตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อย่างเหมาะสม
 
5. ผลงานที่คาดหวัง  
5.1. การตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
5.2. การเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
5.3. มีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณประโยชน์ หรือ
5.4. สิทธิบัตรหรือ
5.5. การผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ ในรูปของบัณฑิตระดับปริญญาโท/เอก
 
6. การประเมินผลสำเร็จ
จะพิจารณาจากผลงานของนักวิจัยผู้ได้รับทุนในรูปแบบต่างๆ ตามที่ระบุในข้อ 5.
 
7. จำนวนเงินอุดหนุน
ทุนนี้จะให้การสนับสนุนรายละประมาณ 200,000 บาท ถึง 400,000 บาท ต่อปี  ทั้งนี้ขึ้นกับขอบเขตงานของโครงการโดยจะมีจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปีในกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาปีต่อปีโดยนักวิจัยจะต้องทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนใหม่ทุกปี
 
8. กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่  :
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที่ 73/1  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax :  02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง  “ข้อเสนอโครงการเพื่อรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)
 
หมดเขตรับสมัคร  วันที่  15 ตุลาคม  2560

...................
ที่มา http://www.ttsf.or.th
 
เปิดรับสมัครทุนรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดให้ทุนแก่คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวางโดยเปิดให้เป็นครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560 
 
1. วัตถุประสงค์และลักษณะของรางวัล  
รางวัลนี้มอบให้กับ
1.1 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสามารถสูงและประสบความสำเร็จในงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.2 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ค้นพบวิทยาการใหม่ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะยังประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
รางวัลมี 2 รางวัล  สำหรับบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงาน  แต่ละรางวัลมีมูลค่า 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 
2. ขอบเขตงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พิจารณา   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชา ยกเว้น คณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก
 
3. ผู้มีสิทธิรับรางวัล
3.1 ผู้มีสิทธิรับรางวัลจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลหรือหน่วยงาน หรือสมัครด้วยตนเอง  โดยให้ข้อมูลมาในแบบฟอร์ม การเสนอชื่อของมูลนิธิฯ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต   บุคคลหรือหน่วยงานอาจเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งราย
3.2 บุคคลที่มีสิทธิรับรางวัลจะต้องมีสัญชาติไทยและจะต้องยังมีชีวิตอยู่  
3.3 หน่วยงานที่มีสิทธิรับรางวัลต้องเป็นหน่วยงานไทย  เช่น  ศูนย์  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  หรือกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัย  องค์กรของรัฐและเอกชน 
 
4. เกณฑ์การพิจารณา
4.1 บุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลจะต้องมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเป็นเลิศ    ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด  หรือสิ่งตีพิมพ์  หรือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานในรูปแบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ และ/หรือเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง
4.2 ผลงานของบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีคุณค่าแก่สังคม  ไม่ว่าในด้านการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ ในสาขาของตน หรือในด้านศักยภาพของการให้บริการ  และ/หรือ การนำไปประยุกต์ใช้
4.3 ผลงานของบุคคล  คณะบุคคลหรือหน่วยงานนั้นต้องกระทำในประเทศเป็นส่วนใหญ่
 
5. กำหนดการเสนอชื่อและการประกาศผล
หมดเขตรับการเสนอชื่อ วันที่  8  กันยายน  2560
ประกาศผล        มกราคม  2561
 
6. การเสนอชื่อ
ส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อไปที่ :-
ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท์
ประธานคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ  : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111  ถ.พหลโยธิน   ต. คลองหนึ่ง    อ. คลองหลวง   จ.ปทุมธานี  12120
หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่  yod@biotec.or.th
...........................
ที่มา http://www.ttsf.or.th
 
เปิดให้โรงเรียนขอรับทุนผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นโครงการ NIHONGO Partners 
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง  โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 
สมัครทางไปรษณีย์  :กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบัน และส่งกลับมาที่โครงการ NIHONGO Partners  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สมัครทางอีเมล  : กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งมาที่  coordinator@jfbkk.or.th  โดยระบุหัวเรื่อง “สมัคร NIHONGO Partners รุ่นที่ 6”
 
หมายเหตุ : สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 5 อยู่ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะส่งแบบสอบถามการรับ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560
โครงการ NIHONGO Partners
โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนจัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ต่อไปจะเรียกว่า “NP”)  ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 69 ปีเดินทางไปยังประเทศต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ภายในปีพ.ศ. 2563
 
NP จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ไม่มีวุฒิครู) ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ NP ยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย
 
สำหรับประเทศไทย โครงการ NIHONGO Partners จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาจนถึงรุ่นที่ 5 โดยมี NP จำนวน 69 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 69 แห่ง ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย
 
คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
-มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย NP จะต้องมีคาบสอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยมากกว่า 12 คาบขึ้นไป
-มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
-ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่
-สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ (เช่น ต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)
-มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP
 
เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน
-มีแนวทางหรือแผนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ NP
-มีความพร้อมในการรับ NP
-สถานที่มีความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้ชีวิต
-มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสอนภาษาญี่ปุ่น
 
การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
-รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ NP ในการเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่น
-รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของ NP เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าต่อวีซ่า และทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุจากประเทศญี่ปุ่น ( ยกเว้นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำไฟ )
-ให้คำปรึกษาเรื่องการสอนร่วมกับ NP และจัดอบรมให้กับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
-ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรม
 
หน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
-ประสานงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เช่น ดูแลจัดการการสอนร่วมกับ NP จัดหาและติดต่อกับที่พักอาศัย เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ และร่วมอบรมการสอนร่วมกับ NP
-แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน
-ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ NP เช่น พาไปต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล
 
หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
สอบถามรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : +66-2-261-7500~4 FAX:+66-2-261-7505
อีเมล: coordinator@jfbkk.or.th
ที่มาhttp://www.jfbkk.or.th/
 

ทุนให้นักวิจัยนำผลงานมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2561 ภายใต้ทุน Newton Fund ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560

โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme เป็นทุนสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถนำผลงานวิจัยของตนมาจัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

โครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ technology entrepreneurs

สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง https://1drv.ms/b/s!Ave9j5IseA7Eh95helw4l-x8Tux9fg

download แบบฟอร์มการสมัครได้ทาง https://1drv.ms/w/s!Ave9j5IseA7Eh95jrzji0nXoaOdt3g

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 
โทรศัพท์: 02-278-8245, 02-278-8264
Email: 
trfindustry@trf.or.th

............................................

ที่มา http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201703001065

ทุนOriental Princessให้นักศึกษาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางค์แบรนด์ Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปี 2560 ให้แก่ผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสูงสุดอันดับ 1 ในทุกสถาบันอุดมศึกษา สถาบันละ 1 ทุนตลอดหลักสูตร

ในการรับทุนการศึกษานั้นจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น มูลนิธิฯ หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนควรปฏิบัติงานเป็นครูอาจารย์ ในประเทศไทย และหากสำเร็จการศึกษาแล้วมีผลการเรียนได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรืออันดับ 2 ทางบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ยินดีมอบรางวัลให้อีกจำนวนหนึ่ง

รายละเอียดการรับทุนการศึกษา

1. คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา

1) มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

2) เป็นผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์ ด้วยคะแนนสอบเข้าสุงสุดอันดับ 1 (หรืออันดับ 2หรือ3 หากมีผู้สละสิทธิ์) ในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ

3) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีระเบียบวินัย

2. การคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา

คณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาตามข้อ 1 แล้วรายงานมายังมูลนิธิฯ โดยนิสิต/นักศึกษาและคณบดีลงนามในใบนำส่งชื่อนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา

3. การรับมอบทุนการศึกษา

เมื่อมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์และบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ได้อนุมัติมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว จะให้นิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากทุกสถาบันอุดมศึกษามาเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษาพร้อมกันที่มูลนิธิฯ โดยทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าอาหารและค่าที่พัก ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ส่วนการโอนเงินทุนการศึกษานั้น มูลนิธิฯ จะประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาโดยตรงในแต่ละภาคการศึกษา โดยทางสถาบันอุดมศึกษาออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด เพื่อเป็นหลักฐาน

4. กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุนการศึกษา
1) ถึงแก่กรรม
2) ลาพักการศึกษา หรือถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุนการศึกษา
3) พ้นสภาพของการเป็นนิสิต/นักศึกษา
4) สละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และคณบดีของคณะที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ คุณวีรพา ฐานะปรัชญ์ (ผู้จัดการโครงการมอบทุนการศึกษา) เบอร์โทรศัพท์ 063-212-2724 Email: weerapa.thanaprach@sakdibhornssup.org
 


เปิดให้ทุนเยาวชนไทยดูงานต่างประเทศร่วมกับเยาวชน8ชาติ
เปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ไฟแรง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปี 2560-2561

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง (อายุระหว่าง 22 – 35 ปี) และนักศึกษามหาวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา – ปริญญาโท และปริญญาเอก) ที่มีพรสวรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานภาคสนาม รวมถึงการใช้สื่อศิลปะแขนงต่างๆในการทำงานขับเคลื่อนสังคมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการ“ความหวังและความฝัน”เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster and Environment Education + Creativity Project โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนคนหนุ่มสาวที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันในฐานะชุมชนหนึ่งที่อยู่ร่วมกับผู้คนในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งนำร่องและริเริ่มโดย เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์เอเชีย

 

ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้มีโอกาสพบปะ-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสายสัมพันธ์และมิตรภาพอันดี พร้อมทั้งริเริ่มเครือข่ายของคนทำงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อรับมือภัยพิบัติและศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆร่วมกันกับเยาวชนอีก 8 ประเทศ อันประกอบไปด้วย อินเดีย เนปาล มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา และญี่ปุ่น โดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะเดินทางไปร่วมโครงการในครั้งแรกนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 8 – 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่จะถึงนี้ (กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) เพื่อสร้างความเข้าใจที่สอดคล้องกันอย่างลึกซึ้งและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำเยาวชนอันจะก่อให้เกิดความพยายามร่วมแรงร่วมใจกันในการคิด วิเคราะห์ และวางแผนการทำงานร่วมกันในประเด็นทั้งทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์อื่นๆเกี่ยวกับการจัดการและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในอนาคต โดยจะมีประเด็นเรื่องแนวทางในการศึกษาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

หลังจากนั้นสมาชิกทั้งหมดของโครงการ HANDs จะร่วมเดินทางไปศึกษา-ดูงานและทำกิจกกรรมเป็นครั้งที่ 2 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า (พ.ศ. 2561) พร้อมกับนำเสนอแผนงานการทำโครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์แบบต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อยื่นให้กับทาง Japan Foundation Asia Center (เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์เอเชีย) พิจารณาอนุมัติทุนสนับสนุนตามเงื่อนไขสำหรับการดำเนินโครงการในเบื้องต้น ก่อนจะขยายงานเหล่านั้นให้เติบโตและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชนในช่วงวัยทำงานตอนต้น (อายุระหว่าง 22 – 35 ปี) ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี มีทักษะในการคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ การทำงานออกแบบสื่อและศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม สำหรับเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ หรือมีทักษะในด้านบริหารจัดการองค์กรและโครงการเพื่อสังคมต่างๆที่ผ่านมา เช่น ศิลปินเพื่อชุมชน สถาปนิกอาสาเพื่อชุมชนและสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคม เจ้าหน้าที่หรือคนทำงานโครงการด้านมนุษยธรรมและสังคมต่างๆ นักพัฒนาทางสังคม นักกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา สื่อมวลชน นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมและรับมือภัยพิบัติ และนักวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เป็นต้น

 

(2) นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) สาขาสังคมศาสตร์ เช่น นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น และสาขาทางวิทยาศาตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น

 

(3) ผู้สมัครควรจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน และงานด้านสังคมอื่นๆ หรือมีความสนใจในการนำความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาทั้งทางวิชาการ และภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่องภัยพิบัติและการเตรียมตัวให้กับเด็กในโรงเรียนต่างๆ หรือได้เคยมีโอกาสเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย ตลอดจนได้ทำงานเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม เป็นต้น สำหรับผู้สมัครท่านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคม เช่น การสนับสนุนเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ หรือการส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสตรี รวมทั้งผู้ที่สนใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่กระทบต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติในปัจจุบัน ก็สามารถสมัครได้เช่นกัน

 

(4) ผู้สมัครมีความสนใจและเปิดกว้างในการเรียนรู้ประสบการณ์ของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

(5) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 35 ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560)

 

(6) ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจและเห็นชอบในหลักการของโครงการ“ความหวังและความฝัน”เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ HANDs – (Hope and Dreams) for Disaster and Environment Education + Creativity Project

 

(7) ผู้สมัครต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

(8) ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ HANDs

 

(1) สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วโดยมีอายุไม่เกิน 35 ปี

 

กรุณาส่งใบสมัครของทางโครงการ ประวัติการทำงานและการศึกษาโดยย่อ (CV ภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 หน้า) สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา (Portfolio) ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ หนังสือการ์ตูน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การออกแบบเว็บไซด์ การจัดเวิร์คช้อปในระดับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม งานเขียนเรื่องสั้น บทความในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร งานวิจัย และงานด้านหนังสั้น หรือสารคดีต่างๆ เป็นต้น

 

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับผู้สมัครที่อยู่ในวัยทำงานตอนต้นและมีอายุไม่เกิน 35 ปี (Young Professional)

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Hmxa9sORXjZGNoc0N3bFQ0ME0/view

 

(2) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก)

 

กรุณาส่งใบสมัครของทางโครงการ ประวัติการศึกษาโดยย่อ (CV ภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 หน้า) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและเอกสารเพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางภัยพิบัติหรือกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ หนังสือการ์ตูน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ การออกแบบเว็บไซด์ การจัดเวิร์คช้อปในระดับชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม ร่วม งานเขียนเรื่องสั้น บทความในหนังสือพิมพ์หรือวารสาร งานวิจัย และงานด้านหนังสั้น หรือสารคดีต่างๆ รวมทั้งภาพตัวอย่างนวัตกรรมต้นแบบในเรื่องการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ-สิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นต้น

 

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) (University Graduate Students)

 

https://drive.google.com/file/d/0B9Hmxa9sORXjUUQ3YkpEWWthclk/view

 

กรุณาส่งใบสมัครมาที่คุณวัฒนา อ่อนพานิช เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อีเมล wathana@jfbkk.or.th (โดยไฟล์ Attachment ต้องไม่เกิน 5 MB) ภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. หากมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2260-8560-3

 

**ไฟล์เอกสารทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 5 MB หากเป็นคลิปวิดีโอ(ถ้ามี) กรุณาอัพโหลดไฟล์ลง Youtube แล้วส่งเป็น link แนบมาพร้อมไฟล์เอกสารทั้งหมด

 

**สำหรับตัว CV กรุณาส่งเอกสารมาเป็นไฟล์ Microsoft Word หรือ Adobe PDF เท่านั้น และสำหรับสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักศึกษาให้ส่งมาเป็นไฟล์ JPEG หรือ Adobe PDF

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซด์ข้างล่างนี้
(1) HANDs! Project website: http://handsproject.asia/en.html

(2) HANDs! VDO Promotion (Thailand and Japan Program)
Thailand Research Trip in February-March 2016 (https://youtu.be/SGRV181eSOI)
Japan Research Trip in March 2016 (https://youtu.be/bSCXOrNbxW4)

(3) HANDs! Project for Disaster Education (by Thailand Country Advisor)
http://www.ruttikorn.com/index.aspx?ContentID=ContentID-15062611530050589

(4) Update on HANDs! Project on Facebook!:
https://www.facebook.com/HANDsProjectforDisasterEducation/?fref=tsIf

.................
ที่มา 
http://www.jfbkk.or.th


มีทุน!นิติวิทยาศาสตร์สวนสุนันทาให้ทุนต่อป.โท-เอก
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบทุนการศึกษา และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548  และมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศที่ กพ.รับรองหรือปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือปริญญาโทสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานยุติธรรม
2.มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ศึกษาตามหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้กำหนดไว้ (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน สามารถยื่นขอรับการยกเว้น) และในกรณีที่ยังไม่มีผลความรู้ภาษาอังกฤษ จะต้องสอบวัดผลตามข้อกำหนดของบัณฑิตวิทยาลัย
3.มีพื้นความรู้และประสบการณ์การวิจัยหรือการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
4. มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล ซึ่งสามารถนำมาใช้งานในระดับปริญญาเอก
5.มีสุขภาพร่างกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจนจบหลักสูตร
6.หากไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2-4 ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
7.หากผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย


นำทีมสอนโดย
1. แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
2. ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์ สมชาย ผลเอี่ยมเอก
อดีตนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาภาควิชานิติเวชศาสตร์ และที่ปรึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
ผู้เชี่ยวชาญศาลทางนิติเคมี
อดีตผู้บังคับการกองวิทยาการ 2 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 1/2560
ไม่มีสอบข้อเขียน มีเพียงการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสนใจ และความพร้อมในการเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเรียนต่อ ข้อมูลทุนการศึกษาได้ที่
สำนักงานหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ โทร. (02) 160-1213
คุณจิ๊ก 080-5987596 และคุณเปิ้ล 083-0174993 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่มา http://www.forensicsciencessru.com/

ยังมีลุ้น!ทุนรัฐบาลไทยRTG 2017ให้ทุนเรียนป.โท-เอก
ทุนการศึกษา RTG 2017 สนับสนุนโดยรัฐบาลไทย โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อเปิด โอกาสให้นักศึกษาไทยได้ร่วมศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก กับนักศีกษานานาชาติ จุดประสงค์ เพื่อการผลิต วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ให้มีมวลวิกฤติ แบบเร่งรัด เพื่อตอบสนองปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)เงื่อนไขของทุน ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญา ตรีด้วยคะแนนสะสม และมีความสามารถในภาษาอังกฤษตาม กำหนด


เกี่ยวกับทุน RTG

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่การเป็น THAILAND 4.0 รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการและการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ และเป็นกำาลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

• ทุนอุดหนุน 100% (848,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอด 4 ภาคการศึกษา สําหรับการเรียนสาขาใดก็ได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ 3.00 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*

• ทุนอุดหนุน 75% (636,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำนวน 3 ภาคการศึกษา ซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวน 212,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ 2.75 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ*

• ทุนอุดหนุน 50% (424,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำานวน 2 ภาคการศึกษา ซึ่งผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวน 424,000 บาทสำาหรับภาคการศึกษาที่เหลือ โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

(*) เป็นมหาวิทยาลัยที่ QS จัดอันดับให้อยู่ใน 1,000 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

รายละเอียดทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทยสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.50 และระดับปริญญาตรี 2.75 (เฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำ*) และ 3.00 (สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ) โดยมีสิทธิรับทุนจำนวน 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 976,000 บาท

หมายเหตุ

1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไมร่วมค่าที่พักและค่าครองชีพ

2. การตัดสินใจคัดเลือกให้ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยขั้นสุดท้ายเป็นอำานาจของคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนอุดหนุนการศึกษารัฐบาลไทย

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1. มีสัญชาติไทย

2. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ตามที่เอไอทีกำหนด

3. จบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี

ทุนการศึกษา RTG 2017: ขยายเวลา
หมดเขตสมัครรับทุน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เด็กวิศวะเตรียมพร้อม!พานาโซนิคให้ทุนเรียนป.ตรี-ดูงานประเทศญี่ปุ่น
น้องนักศึกษาสายวิศวะสอบถามกันมา กับทุนของพานาโซนิคในประเทศไทย ที่เคยเปิดให้เมื่อปีที่แล้ว โดยทราบข่าวจากรุ่นพี่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้และเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนเรียนจนจบปริญญาตรี เลยอยากทราบว่าปีนี้จะมีอีกหรือไม่และควรเตรียมตัวอย่างไร

ถามมาก็ตอบกันไปเช่นเคยครับ ทุนนี้เขามีชื่อว่า ทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” หรือทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต
 

จุดประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ซึ่งทุนการศึกษาพานาโซนิคนี้เป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จบแล้วก็ตัวใครตัวมันครับไม่มีทวงหนี้คืนแต่อย่างใด

เนื่องจากว่าข้อมูลในปี 2560 นี้ยังไม่มี ผมเลยขอนำข้อมูลที่รับเมื่อปีที่แล้วมาย้อนให้ดูกันอีกทีนะครับเพื่อเป็นแนวทาง โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่ากว่าทุนละ 135, 000 บาท

นอกจากนี้นักเรียนทุนของพานาโซนิค ยังได้รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนภาษาต่อเนื่องทุกปี ตลอดทั้ง 3 ปีเต็ม ทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพานาโซนิคในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมด้าน สิ่งแวดล้อม มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของพานาโซนิคอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมด้านการฝึกงาน สร้างเสริมประสบการณ์กับบริษัทต่างๆ ของพานาโซนิคในประเทศไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการแนะนำอาชีพจากรุ่นพี่ในสายงานตัวจริง นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนกันครับ...
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาชั้นปี 2 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
3. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดปีการศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 2.75
4. ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
6. มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งสำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคติดต่อได้
7. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่ำงกำรรับทุนสนับสนุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสมัครทุนนี้หรือสิ้นสุดการรับทุนจากหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว

ระยะเวลาการรับสมัคร และการคัดเลือก ที่ผ่านมาจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคม โดยที่กระบวนการคัดเลือกจะดำเนินการเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

หากน้อง ๆ ที่สนใจติดตามข้อมูลการรับสมัครแบบเกาะติดก็ดูได้ที่ https://www.facebook.com/PanasonicThailand หรือติดตามที่นี่แหละครับ ประกาศเมื่อไหร่ก็จะเอานำมาเสนอเมื่อนั้นทันที

......................................
รับสมัครทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์แนล
กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2560 ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School)

กำหนดการรับสมัคร
รับตั้งแต่วันนี้  – 22 ธันวาคม 2560

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 1.1 มีสัญชาติไทย
 1.2 ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
 1.3 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
 1.4 สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
 ก. ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet- based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือ
 ข. ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 1.5 คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร

2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้รับทุน
 2.1 ต้องผ่านการสอบแข่งขันโดยการสัมภาษณ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกำหนด
 2.2 ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ของเนติบัณฑิตยสภา
 2.3 ต้องได้ยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิก ก่อนได้รับทุน

3. การรับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ website ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th

สอบถามเพิ่มเติม
เนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวง บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เว็บไซต์  www.thethaibar.or.th
 

เรียนฟรีมีเงินเดือนตลอดหลักสูตร!!​สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ มจธ.
สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทเรียนฟรีตลอดหลักสูตร พร้อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้


ทั้งนี้ทุนการศึกษาที่มอบให้มีจำนวนจำกัด
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

ประเภทของทุน
- Full scholars ทุนค่าเล่าเรียน+ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- Half scholars ทุนค่าเล่าเรียน

การพิจารณารับทุนเต็มจำนวนพิจารณาจาก
1. ผลการเรียน
2. ความประพฤติระหว่างเรียน (ทั้งด้าน IQ & EQ)

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.energypschool.com
หรือ สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ ชั้น 10
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร 02-470-8663, 087-342-1538 คุณสำลี
หรือ 02-470-8674, 098-454-2918 คุณจิตรลดา

ที่มา 
Energy Practice School

มีทุน!!เรียนปริญญาโทสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกำลังเปิดรับ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น​ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 ก.ค.60 – 4 ต.ค.60

หลักสูตรที่เปิดสอน (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)
รายละเอียดการรับสมัครปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
จุดเด่นของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)
-เน้นการทำงานด้านวิศกรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี ควบคู่กับพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
-ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ตามแนวของญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับประเทศไทย
อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
-หลักสูตร MIT  เรียนเพียง 1 วัน ต่อสัปดาห์ (1 Day Program)
-เรียนทฤษฏีและปฏิบัติจริงในห้องปฎิบัติการ วิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ (ด้วย  Big Data Hadoop  ภาษา Python, R studio เป็นต้น)
-มีโอกาสไปทำวัจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
-ทางหลักสูตรร่วมมือกับ บริษัทญี่ปุ่น ในการวิเคราะห์และศึกษาโมเดลทางวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัยและใช้จริงในธุรกิจ
-มีโอกาส ฝึกงาน และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กับ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
อัตราค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร คลิก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
หรือ 02-763-2600 ต่อ 2651 (08.00-17.00)
ดูข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ http://www.tni.ac.th/

ให้ทุนเรียนป.โทควบเอกหรือป.เอกวิศวะไฟฟ้า
 

เปิดรับสมัครผู้ช่วยวิจัยทุน คปก. รุ่นที่ 20 โดยรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก หรือ โทควบเอก

โครงการนี้เป็นการมอบทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รุ่นที่ 20 โดยส่วนหนึ่งของงาน จะมีการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ (ญี่ปุ่น หรือ ฝรั่งเศส)


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือ โท ทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตและครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1.1. นักศึกษาวุฒิปริญญาตรี จะต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือ เกียรตินิยมอันดับสอง(25% แรกของชั้น)

1.2. นักศึกษาวุฒิปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 3.00 และระดับปริญญาโทไม่น้อย
กว่า 3.50 และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2. เป็นผู้ต้องการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีความทุ่มเทและพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ

เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าไปทำวิจัยในต่างประเทศ ฯลฯ


ที่มาและสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/download/budget2013.pdf
ภาพจาก http://nitms.in
 


กว่า10ทุน!!เรียนต่อที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันผู้นำการผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และนักธุรกิจเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก ประจำปีการศึกษา 2560 มีทุนการศึกษามอบให้

การเปิดรับเรียนต่อ

รับในระดับปริญญาโท และ เอก
- สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ระดับปริญญาโท
- สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

มอบทุนการศึกษา
ผู้มีผลงานด้านหุ่นยนต์หรือธุรกิจเทคโนโลยี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนให้มากกว่า 10 ทุน !!
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท
- ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.เอก 741,000 – 777,000 บาท
- ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 - 208,000 บาท
- ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท

สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – 10 ก.ค.2560 
http://admission.kmutt.ac.th/

ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา 
Tel : 02-470-9716
E-Mail : study@fibo.kmutt.ac.th
FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/
WEBSITE : http://www.fibo.kmutt.ac.th/
YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos


90 ทุนเรียนฟรีมีงานทำระดับป.โทโครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบ 3
สวทช. เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ TAIST-Tokyo Tech รอบ 3 รวม 90 ทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ TAIST-Tokyo Tech ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย วิศวกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน

ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น และการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช. โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาจาก สวทช. ตลอด 2 ปีเต็ม พร้อมโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม

ด่วน! เปิดรับสมัครรอบ 3 แล้วตั้งแต่บัดนี้ - 2 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรละเพียง 30 ทุนเท่านั้น รวมทั้งสิ้น 90 ทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 8016-8 หรือ e-mail: taist@nstda.or.th

ให้ทุนเรียนสาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
         
ทุนสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา(Master of education in Learing Sciences and Educational Innovation)

เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน (ทุนละ 235,420 บาท) และ ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนแบบบางส่วน จำนวน 6 ทุน (ทุนละ 117,710 บาท)

เพื่อศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เปิดรับวันนี้ถึง7 กรกฏาคม 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://lsed.tu.ac.th/index.php/content/index/35

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯเปิดให้ทุนหนุนวิจัย
ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และ ผู้สนใจที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษาส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย  ทุนละประมาณ 40,000-60,000 บาท กำหนดระยะเวลา 6 เดือน 

ธีมงานวิจัยหลัก :  ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเน้นประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ “อาณาบริเวณศึกษา” และ “ภูมิภาคทวีปยุโรป”  ในมิติทาง “สังคมศาสตร์” ซึ่งได้แก่  รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นหลัก แต่ท่านสามารถนำประเด็นการศึกษาเรื่องที่ท่านสนใจมาเพื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคและอาณาบริเวณ หรือ ประเทศอื่นๆ ได้ในบางประเด็นการศึกษา

รายละเอียดของทุนสนับสนุนงานวิจัย 2560

หลักการและเหตุผล

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทวีปยุโรปโดยเฉพาะในมิติสังคมศาสตร์ อาทิ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ทางศูนย์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยด้านยุโรปศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์และยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการตามนโยบายการมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 1. ที่มา เหตุผล และความสำคัญของงานวิจัย
  ประวัติของนักวิจัยและประวัติของนักวิจัยร่วม หากมี
  กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่จะใช้ศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
  แผนการวิจัย รวมถึงงบประมาณสนับสนุนที่ต้องการ
  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงผลงานวิจัย บทความ หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นผลงานของนักวิจัยเพื่อประกอบการให้ทุน
  แผนการทำงาน (โดยประมาณการแต่ละเดือน)
  เอกสารส่วนตัวคือ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลยศ สำเนาใบคะแนนหรือจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุน
  หากเป็นทุนประกอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา หรือคณะที่สังกัดแล้ว และต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

*หมายเหตุ

 1. ในกรณีที่ผู้ขอทุนมีความประสงค์จะรับทุนการวิจัยในจำนวนที่มากกว่าที่ศูนย์ ยุโรปศึกษาระบุไว้ กรุณาแจ้งรายละเอียดเพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
  งานวิจัยสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  เมื่องานวิจัยได้รับทุน และเสร็จสิ้นการทำวิจัยแล้ว ศูนย์ยุโรปศึกษาจะดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัย และตีพิมพ์ในเอกสารและ สื่อที่มีความเหมาะสมและเห็นควร
  ผู้ขอทุนวิจัยไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาจเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้
  ในกรณีที่ผู้ขอทุนวิจัยไม่ได้อาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ทุนการวิจัยนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 16  อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)
ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-218-3922-3 อีเมล์ Nontiwat.s@chula.ac.th

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและตัวอย่างการเขียนโครงการวิจัยได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

Research Application Form (ภาษาไทย) หรือ

Research Application Form (English)

Example of Research Proposal (ภาษาไทย) หรือ

Example of Research Proposal (English)

ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ จะปิดรับสมัครประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2560
ภายในวันที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
................................................


ที่มา http://www.ces.in.th/main/?p=4751

 

นิสิตใหม่จุฬาฯมีทุนให้หลายประเภท
น้องๆ นิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2560 มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในส่วนของทุนอุดหนุนการศึกษา ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน ทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน และทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน 

นิสิตสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่ 
http://scholar.sa.chula.ac.th

 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
http://www.sa.chula.ac.th/fund/ทุนอุดหนุนการศึกษา

ข้อมูลทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

ทุนประเภท ก              เป็นทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทุนประเภท ข (1)         เป็นทุนค่าเล่าเรียน

ทุนประเภท ข (2)         เป็นทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน

                                  ก่อน ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 48,000 บาท

                                  ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท

ทุนประเภท ค               เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่เกิน 10,000 บาท / ปีการศึกษา
สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

นิสิตปัจจุบัน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
นิสิตใหม่สัปดาห์ที่ 2 – 4 ของเดือนมิถุนายน ของทุกปี
กรณีที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน นิสิตสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต คณะที่สังกัด /ฝ่ายทุนการศึกษา และบริการนิสิต สำนักบริหาร งานกิจการนิสิต เงื่อนไขในการรับทุน คือ นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่กำหนด

โดยที่นิสิตใหม่สามารถสมัครทุนผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่ http://scholar.sa.chula.ac.th/

พิมพ์เอกสารมาส่งให้กับทางกิจการนิสิตคณะของตนเองได้และดำเนินการตามขั้นตอนของคณะตนเอง

ติดต่อสำนักงานฯ
ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ที่มา http://www.sa.chula.ac.th/fund/ทุนอุดหนุนการศึกษา


เปิดให้ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
วันนี้นำทุนวิจัยน่าสนใจสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งหลายมาฝากกันครับ โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิต การแข่งขัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

โดยทุนนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการที่มุ่งเน้นการสนับสนุนนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และการทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

มาดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)กันครับ...

ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม การยกระดับงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม (Translational research) และการสร้างนวัตกรรมภายในประเทศโดยเน้นประเด็นปัญหา ความต้องการ หรือโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุนระหว่าง สกว.กับภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนที่เท่ากัน และภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัย โดยทีมวิจัยประกอบด้วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ/หรือนักวิจัยจากภาครัฐเป็นนักวิจัยหลัก และนักวิจัยจากภาคเอกชน (ถ้ามี) โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

ขอบเขตงานวิจัย...โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายละเอียดทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม...ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมเป็นการร่วมทุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ ซึ่งงบประมาณทุนละไม่เกิน 10 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยภาคอุตสาหกรรมเจ้าของโจทย์ต้องร่วมทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนวิจัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย และค่าตอบแทนนักวิจัย เป็นต้น

กำหนดการ...เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิ.ย. 60 เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการ และวันที่1 ก.ค. 60 – 15 ส.ค. 60 ประเมินข้อเสนอโครงการ จากนั้น15 ส.ค. 60 – 30 ก.ย. 60 นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่...โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 - 8353 หรือ 0-2278-8226
อีเมล : trfrri@trf.or.th เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/trfrri

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่นี่ครับ...
http://rri.trf.or.th/
........................
มูลนิธิตั้งเซ็กกิมเปิดให้ 20 ทุนนักศึกษาขาดแคลน
มาแล้วครับ กับทุนที่ให้เป็นประจำทุกปี  โดย"มูลนิธิตั้งเซ็กกิม"  เปิดมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ประเภทของทุน
โครงการนี้เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่องโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท (ส่วนทุนของนักเรียนอีกประมาณ 100 ทุนจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปนะครับ)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัคร(ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัครอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด(พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มีความลำบากจริงและมีผลการเรียนรวมทั้งความประพฤติที่ดีสมควรได้รับทุน
5. เรียงความหัวข้อ “คุณธรรมประจำใจ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน ความยาว1 หน้ากระดาษ A4

การดำเนินโครงการ
1. การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2560 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
2. การคัดเลือกผู้รับทุน
- การพิจารณารอบคัดเลือก หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติ(ไม่จำกัดจำนวน) เพื่อส่งให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอบตัดสิน
- การพิจารณารอบตัดสิน คณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบ เพื่อตัดสินหาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้หากไม่มีผู้เหมาะสมที่จะได้รับทุนใดทุนหนึ่งคณะกรรมการอาจงดการให้ทุนนั้นก็ได้
3. การประกาศผล
มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาไปยังกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และประกาศทางเว็บไซท์ http://www.nanmee.com
4. การมอบทุน
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารบริษัท นานมี จำกัด ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯสำหรับกำหนดการวัน เวลา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับทุนและค่าเดินทาง ทางมูลนิธิฯ จะแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา กรุณาเดินทางมารับทุนด้วยตัวเอง มิฉะนั้น ถือว่าสละสิทธิ์
5. การรายงานผล
สถาบันการศึกษาจะต้องจัดส่งรายงานผลการเรียนของนิสิต / นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาที่ได้รับทุนให้แก่มูลนิธิฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
ติดต่อคุคุณวรรณพร โทร. 0-2648-8000
..................................

"นิด้า" เปิดให้ทุนเรียนฟรี มีเงินเดือนระดับปริญญาโทครั้งที่ 3/2560
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดให้ทุนผู้ที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ  กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2560 

โครงการทุนส่งเสริมการศึกษา 3 ประเภท

1.ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
2.ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
3.ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งตลอดหลักสูตร
การสมัคร
เข้าสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th/ 

สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตนเอง 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560
2. สมัครทาง Internet บัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2560

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
http://edserv.nida.ac.th/main/images/document/annouce_apply_scholar3-2560.pdf
และศึกษารายละเอียดที่ Nida Edserv
.......................................

ทุนวิจัยมีให้เยอะ!เปิดให้ทุนหนุนนักศึกษาทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 9 กลุ่ม

การรับสมัคร

ทั้งนีให้ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฏาคม 2560

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบแนวทางในการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการเสนอขอรับทุน ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (www.nrms.go.th

มีรายละเอียดไฟล์ดังนี้

1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
2) กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
3) แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2561
4) รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ 2561
5) แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ
6) ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
7) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์)
8) แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก
9) แบบเสนอแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
10) ตัวอย่างบัญชีโครงการที่เสนอขอรับทุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

................................
ที่มาhttp://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2278/---2561.aspx#.WTfR-euGPIV

..........................................

ทุนไอเอสเต้ให้นักศึกษาฝึกงานกว่า 50 ประเทศเริ่ม 3 ก.ค.นี้!
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย)(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560-2561 เริ่มรับสมัคร 3กรกฎาคมนี้
 
คุณสมบัติ (อ้างอิงจากการรับสมัครปี 2560)
-มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
-อายุระหว่าง 18-30 ปี
-แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
 
2017-2018 Schedule  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2560-2561


นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่
สำนักงานไอเอสเต้ประเทศไทย
ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานอธิการบดี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เลขที่ 1518    ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2177 (เบอร์ตรง) 0-2555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 โทรสาร  0-2555-2177
อี-เมล์ : iaeste@kmutnb.ac.th, iaeste.thailand@gmail.com, web@iaeste-thailand.org
 .....................................................
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ - http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/

..................................

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันฯเปิดให้ทุนนักศึกษาปริญญาตรี
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) เปิดรับใบสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560-2561  นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความหมั่นเพียร ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยไม่จำกัดคณะเช่น คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัรที่ 30 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
1.ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน 
2.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี  ( ตั้งแต่  2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ      
(เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป) 
3.มีความประพฤติดี 
4.ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  ขึ้นไป 
5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว 
6.ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

เอกสารประกอบการสมัคร 
1.ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
2.ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (หน้าที่ 4) 
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร 
4.สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน  โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย) 
5.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา 
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา  พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา 
7.จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ 
8.เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรองโปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ 
9.หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 

ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่คุณเชอรี่ 02-254-1041 ต่อ 212 หรืออีเมลล์ sheree@amchamthailand.com
มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATF)
ชั้น 7, อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ,
93/1 ถนน วิทยุ, ลุมพินี,
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรืออีเมล์ sheree@amchamthailand.com
ที่มาhttp://www.amchamthailand.com/
......................................
    
52ทุนร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 
โดยมีทุนจำนวน 4 สาขา รวม 52 ทุนได้แก่
1. สาขาการฝึกอาชีพ สอบคัดเลือก11 คน องค์การJICA เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2 คน (สาขานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพเสนอชื่อผู้แทนที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติงานตามสาขาที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฯ ไม่เปิดรับสมัครทั่วไป)
2. สาขาการป้องกันโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตยุคใหม่ สอบคัดเลือก11 คน องค์การJICA เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2 คน
3. สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง สอบคัดเลือก11 คน องค์การJICA เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2 คน
4.สาขาการบริหารและจัดการสาธารณสุขชุมชน สอบคัดเลือก11 คน องค์การJICA เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 2 คน
คุณสมบัติโดยย่อ
-ผู้สมัครต้องทำงานในองค์กรไม่น้อยกว่า 1 ปี 
-มีอายุระหว่าง 20ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
-มีสัญชาติไทย
-ต้องไม่สังกัดกระทรวงกลาโหม
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
.............................................
 

เปิดให้ทุนวิจัยแลกเปลี่ยนด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ"ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2560
รายละเอียดทุน

1. ประกาศทุน

2. ใบนำส่งเอกสารในการขอรับทุนแรกเปลี่ยนนักวิจัย

3. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่อธิการบดีขึ้นไปสำหรับผู้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และระดับอธิการบดีหรือเทียบเท่าสำหรับผู้สังกัดหน่วยงานอื่น

4. ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (Application form)

5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Form of proposal)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

..................................................

 

เปิดให้ทุนเรียนฟรี-ทุนวิจัย​คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ.
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
- จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติและนอกเวลา (เหมาะสำหรับผู้ทีทำงานแล้ว)
โครงการทักษะบัณฑิตพลังงาน และแบบบุคคลภายนอกสะสมหน่วยกิต 5 ปี 

-มีทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร และทุนทำวิจัย
สนใจติดต่อ 
คุณวีณา ชาตรีจันทร์สกุล โทร.02-4708633
คุณขณิฐา เพ็ชรสุข         โทร.02-4708643 
เฟซบุ๊ค SEEM KMUTT
http://www.seem.kmutt.ac.th/
........................................................

ทุน SHARE สหภาพยุโรปมอบให้นักศึกษาจากอาเซียน
โครงการทุนการศึกษา "แชร์" เป็นการมอบทุนโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาและนักศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนักศึกษาจากประเทศไทยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนนี้ได้ แต่ทั้งนี้ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะขอสมัครรับทุนได้

เกี่ยวกับทุนการศึกษา SHARE

"แชร์" เป็นทุนการศึกษาโดยสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาค เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นสากลของสถาบันการศึกษาและนักศึกษาแห่งภูมิภาคอาเซียน ตอบสนองการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 เป็นต้นไป จุดประสงค์หลักคือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง EU และสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสร้างประโยชน์ด้านการอุดมศึกษาหลากรูปแบบทั่วภูมิภาคอาเซียน

ผู้ร่วมสนับสนุนทุน

British Council, German Academic Exchange Service (DAAD), EP-Nuffic, Campus France, European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) และ European University Association (EUA) จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างปี 2015 ถึง 2018 เพื่อขับเคลื่อนโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นที่ 1 : สมัครมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ SHARE (คลิ๊กที่นี่ )
ขั้นที่ 2 : สมัครขอรับทุน SHARE

ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะขอสมัครรับทุนได้ โดยการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนจะเป็นดุลยพินิจของทางสถาบันเองทั้งหมด ในขณะที่ SHARE จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนเท่านั้น

ผู้สมัครควรดำเนินการสมัครเรียนให้เร็วที่สุด เพราะบางครั้งขั้นตอนต่างๆ จะต้องใช้ระยะเวลา 

ข้อสังเกต:ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เท่านั้นในสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการSHARE ในประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนได้หลังจากที่ขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

เอกสารที่จำเป็นในขั้นตอนการสมัครออนไลน์:
-จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ขอสมัครเข้าเรียน
-จดหมายรับรองจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
-ผลการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
-สำเนาหนังสือเดินทาง
-รูปถ่าย

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่าเล่าเรียน)
-ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต
-ตั๋วเครื่องบิน (ในและต่างประเทศ)
-ประกันสุขภาพ
-เงินช่วยเหลือแรกเข้า
-อุปกรณ์การเรียน
-ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ระยะเวลาทุน 1 เทอม
Source: 
http://www.share-asean.eu/


http://www.thailande.campusfrance.org/


 •  

แจกทุนเยอะ!ไต้หวันปรับแผนให้ทุนต่างชาติเรียนต่อจำนวนมาก
การสมัครเรียนต่อไต้หวัน สำหรับปี 2017 มีทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก สรุปได้ดังนี้

1. ทุน MOE และทุน ICDF เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับทุนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ไต้หวัน 
2. ทุน MOE และ HES เพิ่มจำนวนผู้ที่จะได้รับทุนมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ
3. มีมหาวิทยาลัย 36 แห่งให้ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากทุนที่จะได้รับจากทุน MOE 
4. เนื่องด้วย นโยบาย "มุ่งใต้ใหม่" ของรัฐบาลไต้หวัน ทำให้ผู้สมัครมีโอกาสในการได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อจากทางมหาวิทยาลัยของไต้หวันมากยิ่งขึ้น

ทุนการศึกษาไต้หวัน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 Ministry of Education (MOE)

■ Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment Scholarship Program (HES)

 Taiwan International Graduate Program (TIGP)

 International Coorperation and Development Fund (ICDF)

 University Scholarship

 Elite 600 Scholarship (ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย)

 

■ Ministry of Education (MOE)


• หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education) •รายละเอียดทุน:

  1. ปริญญาตรี 4 ปี          NT$15,000/ เดือน

  2. ปริญญาโทและเอก    NT$20,000/ เดือน

  3. ค่าเล่าเรียน               ไม่เกิน NT$40,000/ เทอม

• รับสมัคร: ประมาณวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม

• เงื่อนไข

  ภาษาอังกฤษ:                               ภาษาจีน:

  TOEFL 550                                TOCFL ระดับ 4 ขึ้นไป

  TOEIC 750

  IEFL 6.0

• ผลการเรียน

  - ปริญญาตรี 2.6 ขึ้นไป                - ปริญญาโทและเอก 3 ขึ้นไป

หมายเหตุ:ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาเราสามารถเลือกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยื่น


■ Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship (HES)

 

• หน่วยงาน: กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education)

• รายละเอียดทุน: ทุนสำหรับเรียนภาษาจีน

  - หลักสูตร 2 เดือน: มิ.ย.- ส.ค.

  - หลักสูตร 3, 6, 9 และ 12 เดือน: ก.ย. - ส.ค. ของปีถัดไป

  - NT$25,000/ เดือน

• รับสมัคร: ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคม •เงื่อนไข

  ภาษาอังกฤษ:                                                ภาษาจีน:

  TOEFL 400                                                 TOCFL ระดับ 2 ขึ้นไป

                                                                      TOCFL ระดับ 3 ขึ้นไป (9-12 เดือน)

• ผลการเรียน

  - ปริญญาตรี 3 ขึ้นไป  - ปริญญาโทและเอก 3.2 ขึ้นไป

หมายเหตุ:ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาเราสามารถเลือกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยื่น


■ Taiwan International Graduate Program (TIGP)

เป็นทุนวิจัยที่มอบให้สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยกำหนดสาขาวิชาดังนี้ :

1.    Chemical Biology and Molecular Biophysics in Drug   Discovery and Biotechnology

2.    Molecular Science and Technology

3.    Molecular and Biological Agricultural Science

4.    Molecular and Cell Biology (ปริญญาโทและปริญญาเอก)

5.    Bioinformatics

6.    Nano Science and Technology

7.    Molecular Medicine

8.    Earth System Science

9.    Biodiversity

10.  Interdisciplinary Neuroscience

11.  Social Networks and Human-Centered Computing

12.  Sustainable Chemical Science and Technology

เว็บไซต์รายละเอียดทุน : http://tigp.sinica.edu.tw/
 

■ International Cooperation and Development Fund (ICDF) 


หน่วยงาน: กองทุนความร่วมมือและพัฒนานานาชาติ (International Cooperation and Development Fund)
รายละเอียดทุน:

  - สาขาที่เปิดรับสมัคร: เกษตร, เภสัช, วิศวะ, การบริหารจัดการ, เทคโนโลยี

  - ค่าหนังสือ, ค่าหน่วยกิต, ค่าเทอม, ค่าหอพัก, ค่าประกัน, ตั๋วเครื่องบิน economy- class (One direct round-trip) และค่าใช้จ่ายรายเดือน

     1. ปริญญาตรี:  NT$12,000 (สูงสุด 4 ปี)

     2. ปริญญาโท:  NT$15,000 (สูงสุด 2 ปี)

     3. ปริญญาเอก: NT$17,000 (สูงสุด 4 ปี)

 รับสมัคร: ประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนมีนาคม  

เว็บไซต์รายละเอียดทุน : https://www.icdf.org.tw/mp.asp?mp=2
 

■ Elite 600 Scholarship

 
Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program กระทรวงการศึกษาไต้หวันได้ให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (ESIT Consortium Universities) จำนวน 600 ทุน ระยะเวลาการขอรับทุนอยู่ระหว่างปี 2557 – 2561 หรือปีละไม่เกิน 120 ทุน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไทยเพื่อเสริมสร้างและผลักดันความร่วมมือทางการศึกษาสนับสนุนความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นการร่วมมือในการพัฒนาทางด้านการศึกษา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไต้หวันที่อยู่ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้มีอยู่ประมาณ 43 แห่ง

ส่วนใหญ่ทุนการศึกษาจะอยู่ในรูปของการยกเว้นค่าใบสมัครและค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร

 

ข้อมูลทุนโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

1. เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (เอกสารแนบ1) โดยกรอกแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ2) ผ่านต้นสังกัดเพื่อรับรองคุณสมบัติ และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างที่ศึกษา ณ ไต้หวัน

2. ต้นสังกัดรวบรวมแบบฟอร์มตามข้อ1แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ผู้สมัครแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยต้อง Create UserID ก่อน และ ทำการสมัคร Scholarship ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดำเนิน การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาไต้หวันผ่านเว็บไซต์ http://www.esit.org.tw ( Elite Study in Taiwan Program of Office : ESIT) 

คุณสมบัติของผูสมัครเขารวมโครงการ
1) เปนอาจารย/บุคลากร ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกํากับ และเอกชน
2) ผูสมัครจะตองไดรับความยินยอมจากตนสังกัดใหสมัครเขารวมโครงการ
3) ผูสมัครจะตองไมมีสัญชาติไตหวัน
4) มีผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ TOEFL แบบ PBT 500 คะแนน / แบบ CBT 213 คะแนน / แบบIBT 79 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEIC 600 คะแนน หรือผลสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ซึ่งเทียบเทากับ TOEFL PBT 500 คะแนน โดยสถาบันอื่น
5) ตนสังกัดสนับสนุนคาใชจายระหวางศึกษา ณ ไตหวัน เชน คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คาอาหารและคาที่พัก คาประกันและคาใช้จ่ายอื่นๆ หรือเปนผูมีศักยภาพในการรับผิดชอบคาใชจายในการศึกษา
6) หากมีใบตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน จะไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ
เว็บไซต์รายละเอียดทุน : http://www.esit.org.tw/


ที่มา http://www.tec.mju.ac.th/scholarship.html
 

 
................................................................................
ภาพจาก-supercarsketches.wordpress.com
โดย tui sakrapee
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
พิมพ์หน้านี้