เปิดให้ทุนครูดูงานในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น

  
เปิดให้ทุนครูดูงานโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น
 เปิดให้ทุนครูดูงานในโครโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) CERN Programme for Physics High School Teacher เปิดให้ทุนดูงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. -สัญชาติไทย
  -อายุไม่เกิน 45 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
  -เป็นครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอนอยู่ในประเทศไทย
  -ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี)
  -มีทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (สามารถใช้อินเทอร์เน็ต,  รับ-ส่ง e-mail,  และค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้)
  -สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
  -ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครผ่านทาง e-mail ในขั้นต้น และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมาทางไปรษณีย์อีกครั้ง
  -มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา โดยจะรับผล TOEFL, IELTS, และ CU-TEP และคณะกรรมการจะมีการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย

หลักฐานการสมัคร

 1. -รูปถ่ายขนาด 1 หรือ  2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  (Photo)
  -สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
  -หนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  -สำเนาเอกสาร หลักฐานการฝึกอบรม / ดูงาน
  -สำเนาหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
  -สำเนาบัตรประชาชน (ID Card)
  -สำเนาทะเบียนบ้าน  (Household Registration)

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560

ใบสมัครโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

 โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ตู้ ปณ. 93 ปณจ.นครราชสีมา 30000


ข้อมูลและภาพจาก โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น

โดย tui sakrapee
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
พิมพ์หน้านี้