ให้ทุนนักศึกษาร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี-เซิร์น

ให้ทุนนักศึกษาร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี-เซิร์น
ให้ทุนนักศึกษาร่วมโครงกา

CERN Programme for Summer Student เปิดให้ทุนการศึกษาในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซีและโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นประจำปี 2561

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย 

2. เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 3-4 หรือบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีที่ 1-2 ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย 

3. อายุไม่เกิน 25 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร 

4. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 

4.1    สาขาวิชาฟิสิกส์ 

4.2   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(มีความรู้ทางด้าน Parallel and Distributed Computing และ/หรือ Cloud Computing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.3   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ /วิศวกรรมเครื่องกล

5. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (สามารถสื่อสารในการพูด ฟัง อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี)

6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

 หลักฐานการสมัคร

 1. -รูปถ่าย  (Photo)
  -สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษาหรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ (ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ถึง วุฒิการศึกษาสูงสุด)
  -หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
  -ประวัติอย่างย่อ (CV)
  -สำเนาหลักฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  -สำเนาบัตรประชาชน (ID Card)
  -สำเนาทะเบียนบ้าน  (Household Registration)

 การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ (กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาไทยและอังกฤษ) ได้ที่เว็บไซต์

http://www.nstda.or.th/desy/pdys-2/
ที่มาข้อมูล/ภาพ 
โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น 

โดย tui sakrapee
วันที่ 15 สิงหาคม 2560
พิมพ์หน้านี้