ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์แนล
ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยคอร์แนลคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เห็นสมควรให้มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ไปศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาโทณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล (Cornell Law School) จำนวน 1 ทุน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 ได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายโดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
1.3 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต
1.4 สอบได้คะแนน TOEFL ดังนี้
ก. ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet-based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือ
ข. ได้ 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.5 คะแนน TOEFL ตามข้อ 1.4 ต้องได้มาแล้วไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร


2. การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อให้ได้รับทุน
2.1 ต้องผ่านการสอบแข่งขันโดยการสัมภาษณ์ ตามวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกำหนด
2.2 ต้องผ่านการตรวจร่างกายและจิตใจจากคณะกรรมการแพทย์ของเนติบัณฑิตยสภา
2.3 ต้องได้ยื่นใบสมัครสามัญสมาชิกก่อนวันสอบแข่งขัน และเป็นสามัญสมาชิกก่อนได้รับทุน

3. การรับสมัครสอบ
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดูรายละเอียดได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์-เนติบัณฑิตยสภา และทาง internet พร้อมทั้งสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่ website ของเนติบัณฑิตยสภาที่ www.thethaibar.or.th
3.2 ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่แผนกเลขาธิการ ชั้น 2
อาคารเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติม
โดย tui sakrapee
วันที่ 15 กันยายน 2560
พิมพ์หน้านี้