ทุน4ธนาคารเปิดให้ไปเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
ทุน4ธนาคารเตรียมให้ไปเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ

ทุน4ธนาคารเปิดให้ไปเรียน


สวัสดีปีใหม่ 2561 อย่างเป็นทางการครับ...เริ่มต้นปีประเดิมชัยก็ขอเอาใจคนที่ต้องการทุนการศึกษาของบรรดาธนาคารต่างๆ เป็นพิเศษหน่อยนะครับ เพราะ ทั้ง4 ธนาคารของไทยคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงเทพ ต่างเคยเปิดให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในช่วงต้น ๆ ปีกันเป็นประจำ

ที่ต้องนำข้อมูลมาแนะนำกันอีกรอบ ก็เพราะว่า การขอทุนการศึกษานั้น "จำเป็นมาก" ที่จะต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด 

การเตรียมที่ว่า ไม่เฉพาะแค่เตรียมหลักฐานการศึกษาเท่านั้น แต่มันต้องเตรียมเกือบทั้งหมด เช่น ด้านการเงิน ความประพฤติ ความเห็นของครอบครัว การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย

ความพร้อมที่ดีมากในการขอทุน คือการศึกษาข้อมูลที่หน่วยงานนั้น ๆ เคยให้มาว่าจะมีหลักเกณฑ์กันอย่างไร ให้กับใคร ทำอย่างไรถึงจะได้ และมีกำหนดการต่าง ๆ อย่างไร...ตามมาดู (ข้อมูลที่เปิดรับปี 2560 นี้) กันเลยครับ

ธนาคารกรุงไทย ให้ทุนเรียนต่างประเทศ
ธนาคารกรุงไทย ใหทุนการศึกษาแกพนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนําของตางประเทศ 
1. ทุนการศึกษาที่เปดรับสมัคร: ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอรแลนดญี่ปุน จีน ฮองกงและสิงคโปร ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกําหนด ดังนี้
• Accounting • Data Analytics
• Economics • Data Science
• Finance • Business Analytics
• Financial Engineering • MIS / IT / Information Assurance and Security / Computer Science
• Marketing • AI (Artificial Intelligence)
• MBA • Digital Transformation and Innovation
• Banking and Financial Laws
• Business Laws
• Operations Research
• Mathematics
• Entrepreneurship
2. ประเภทของผู้สมัคร
• ประเภทที่ 1: สําหรับผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนดโดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
• ประเภทที่ 2: สําหรับผูที่ไดรับการตอบรับเขาศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนด
• ประเภทที่ 3: สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีความประสงคที่จะสมัครขอรับทุนปริญญาโทตางประเทศแตยังไมไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกําหนด
3. คุณสมบัติผูสมัคร
3.1 ตองมีสัญชาติไทยอายุไมเกิน 30 ปหากเปนชายตองผานการเกณฑทหารหรือไดรับการยกเวนการเกณฑทหาร
3.2 สําหรับผูสมัครรับทุนการศึกษาประเภทที่ 3 ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ไมจํากัดสาขาวิชาและตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00 
3.3 ตองมีผลสอบ TOEFL ไมต่ํากวา 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS ไมต่ํากวา 6.0 และผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
• ทุนสาธารณรัฐประชาชนจีน: ผูสมัครสามารถใชผลสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไปแทนผลการสอบภาษาอังกฤษไดและผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
• ทุนประเทศญี่ปุน: ผูสมัครสามารถใชผลสอบวัดระดับความรูภาษาญี่ปุน (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไปแทนผลการสอบภาษาอังกฤษไดและผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร)
 3.4 ตองมีผลสอบ GMAT ไมต่ํากวา 550 หรือ GRE ในสวนของ Quantitative ไมต่ํากวา 159 คะแนน และผลสอบตองใชไดจนถึงวันที่ปดรับสมัคร (ยื่นพรอมใบสมัคร) เวนแตผูสมัครที่ไดรับการตอบรับเขาศึกษาในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกําหนด
 3.5 เปนผูที่ไมเคยไดรับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงคจะสมัครรับทุน
 3.6 เปนผูที่ไมเคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทตางประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มากอน
ระยะเวลาในการรับสมัคร
ติดตามที่ www.ktb.co.th ในหัวขอ“สมัครงานและทุน” 
ทั้งนี้สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่งานบริหารบุคลากรกลุมศักยภาพ ฝายบริหารเสนทางความกาวหนาและสรรหาบุคลากร โทร. 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th

ทุน​ธนาคารแห่งประเทศไทยให้เรียนป.โทต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขันเพื่อศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ 
1. ทุนที่รับสมัครสอบ 18 ทุน
2. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
 2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.3 หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้วหรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนดของแต่ละทุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท.กำหนดของแต่ละทุน ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายนของปีที่รับสมัคร โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
2.5 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(ยกเว้นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนดอยู่แล้ว หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในต่างประเทศ ที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ)
- ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
- ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
2.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงาน ธปท. จะต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนงานรับทราบ
2.7 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
2.8 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในอนาคต
2.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน หรือเป็นผู้ที่มีเงื่อนไขในการรับทุน ธปท. ให้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้
3. การสมัครสอบ
3.1 วันที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ช่วงมีนาคม ถึง เมษายน โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์"
ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่ https://www.bot.or.th/

 กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ
 ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน สำหรับการศึกษาสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
- ทุนการศึกษาต่างประเทศ สำหรับ 8 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน บริหารความเสี่ยง ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 3 ทุน
- ทุนการศึกษาในประเทศ สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ และการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ โดยผู้รับทุนต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในประเทศตามที่ธนาคารกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน 
- ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
- จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี 
- ไม่จำกัดสาขาวิชา 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีการผลสอบ 
- TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือมี ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 
- จะต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 302 คะแนน 
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่กำหนด ส่วนผู้สมัครทุนการศึกษาในประเทศจะใช้เฉพาะผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ CU-TEP หรือ TU-GET เทียบเท่าผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ careers.kasikornbank.com 
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 
ติดตามการรับสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร.02-470 3113

ธนาคารกรุงเทพให้ เรียนต่อป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ
ธนาคารกรุงเทพเปิดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
ผู้มีสิทธิคือพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์
นอกจากนี้ยังมีทุนในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.bangkokbank.com ซึ่งจะประกาศรับสมัครทุนในช่วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล 
  (66) 0-2296-8358  E-mail:  nantiya.anu@bbl.co.th, anchalee.thu@bbl.co.th

................................
ภาพจาก - New York Film Academy
โดย tui sakrapee
วันที่ 2 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้