215ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการเรียนต่อ-ดูงาน
215 ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการเรียนต่อ-ดูงาน

215ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราช

รัฐบาลไทย โดยสำนักงานก.พ.จัดสอบคัดเลือกข้าราชการในระดับต่าง ๆ เพื่อรับทุนไปอบรมและศึกษาต่อประจำปี 2561  โดนยเปิดให้ทุนการศึกษาในหลายประเภท

ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทบริหาร
สำหรับนักบริหาร

กรอบหลักสูตร สมรรรถนะทางการบริหาร (ไปเดี่ยว)
สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
จำนวน 5 ทุน
รับสมัคร   31 ม.ค. - 6 มิ.ย.61

สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
หลักสูตร การบริหารกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) (ไปกลุ่ม)
สำหรับ ขรก. พลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
จำนวน  10 ทุน
รับสมัครถึงวันที่   31 ม.ค. – 15 มี.ค. 61

ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทอำนวยการ
สำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง2561

กรอบหลักสูตร สมรรรถนะทางการบริหาร (ไปเดี่ยว)
สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
จำนวน 10 ทุน
รับสมัครถึงวันที่   31 ม.ค. – 6 มิ.ย. 61
ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
กรอบหลักสูตร ความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง (ไปเดี่ยว)
สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
จำนวน 10 ทุน
รับสมัครถึงวันที่   31 ม.ค. – 6 มิ.ย. 61

ระดับชำนาญการพิเศษ
หลักสูตร ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการทำงานในระบบราชการ 4.0
สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 15 ทุน
ณ ประเทศไทย และต่างประเทศ
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ระดับชำนาญการ
หลักสูตร ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการทำงานในระบบราชการ 4.0
สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการ
จำนวน 15 ทุน
ณ ต่างประเทศ
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ทุนสำหรับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย    ผู้ปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ)
กรอบหลักสูตร ความรู้และทักษะสำหรับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ปฏิบัติราชการในภูมิภาค
สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญกระทรวงมหาดไทย ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
จำนวน 45 ทุน
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 27 มี.ค. 61 
ทุนสำหรับข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ, NEW WAVE, HIPPS

TALENT NETWORK
หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ และภาวะความเป็นผู้นำ
สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการพิเศษ , New Wave , HiPPS
จำนวน 30 ทุน
ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ADVANCED PUBLIC MANAGEMENT
หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาภาวะเป็นผู้นำ
สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญพิเศษ ที่เคยได้รับทุน Talent Network
จำนวน 15 ทุน
ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ (ที่ดูแลงานด้าน HR)
HR UNIT
หลักสูตร ความรู้และทักษะสำหรับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) (ไปกลุ่ม)
สำหรับ ข้าราชการประเภทวิชาการ ที่ดูแลงาน HR (ตามประกาศรับสมัคร)
จำนวน 20 ทุน
ในและต่างประเทศ
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 มี.ค. 61

ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ (ที่สังกัดส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน)
ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ Function – based
หลักสูตร ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการ
หรือ ชำนาญการพิเศษ ที่สังกัดส่วนราชการตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
จำนวน 40 ทุน
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 61   

ที่มา 
http://www.ocsc.go.th/scholarship/gov-training
โดย tui sakrapee
วันที่ 30 มกราคม 2561
พิมพ์หน้านี้